Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinakamagandang Plano ng Diyos”

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 9-14
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na nawa’y puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayun, makapamumuhay kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo’y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan ng Anak, tayo’y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 5, 1-11
Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Generaset.
Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, na ilayo nang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog.

Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya’y nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi, “Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako’y makasalanan.” Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli; gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang huwebes po sa ating lahat! Ngayon po ay natunghayan natin ang pagtawag kay Simon na sa huli ay kikilalanin natin bilang Pedro. Siya ay inatasan upang mamalakaya o “manghuli ng mga tao.” Ano ang ibig sabihin nito?

Ang Simbahan natin ay ang sumasagisag sa mga lambat na ito at ang bangka. Maraming nahuhuling isda kaya hanggang ngayon tayo pa rin ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Sa mukha ng kabi’t kabilang pagtutuligsa sa atin at pagbabatikos sa ating mga obispo at kaparian nanatili pa rin tayo. Ngunit isa pang pinakamagandang tagpo sa Ebanghelyo ngayon, wala na silang huli kaya tila nagliligpit na. Subalit si Jesus ay bilang sinabi kay Simon Pedro na ihulog ang lambat. Nagkubli si Pedro sapagkat sa isip niya magdamag at maghapon na sila ngunit wala namang nangyari. Subalit dahil sa pananampalataya niya kay Jesus, kahit walang kasiguraduhan ay inihulog ni Pedro ang mga lambat at ayun nga halos magkandasira ang mga lambat sa dami at halos malubog na rin ang mga bangka dahil sa dami ng mga isda.

Gaya ni Pedro, tayo rin minsan ay sinasabihan ng Diyos kung ano ang ating gagawin sa buhay. Kapag tila wala tayong “huli”. Ito yung mga pagkakataon na hindi nangyayari ang mga gusto natin sa buhay, malungkot, maraming problema o simpleng parang walang nangyayari. Tulad ni Pedro, marami rin tayong rason kung bakit hindi tayo nakakasunod sa Diyos o kung bakit hindi natin maggawa ang isang bagay. Subalit gaya rin ni Pedro, nawa ay manalig tayo sa Panginoon dahil may plano siya para sa atin. Anu-ano ang mga dahilan mo at rason sa buhay? Mga balakid para sa plano ng Diyos sa iyo? Lahat ito ay sabihin natin at ilahad sa Diyos. Maging bukas tayo at makinig sa kanya sapagkat sasabihin niya kung saan ang aanihin. Kung saan ang mga isda huhulihin – tungo sa kanyang pinakamagandang plano para sa atin. Handa ba tayo? Gusto ba nating makinig sa Diyos dahil may tiwala tayo sa Kanya? O hanggang ngayon ay may duda pa rin?

Tandaan natin ang kabutihan ng Diyos para sa atin. Bilangin natin ang ating mga biyaya at nang makita natin kung bakit mas lalo tayong dapat manampalataya at manalig sa Panginoong pinakamabuti at pinakamapagmahal sa lahat.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.