Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pinakamagandang Regalo ng Diyos”

Photo Credit: netinta.com

 

Mayo 10, 2019. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2
Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.
Juan 6, 52-59

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 9, 1-20

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol
Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya’t lumapit siya sa pinakapunong saserdote, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya – maging lalaki, maging babae – at madala sa Jerusalem.

Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya’y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, “Saulo! Saulo! Bakit mo ako inuusig?” “Sino po kayo, Panginoon?” tanong niya. “Ako’y si Hesus, ang inyong inuusig,” tugon sa kanya. “Tumindig ka’t pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin.”

Nagtilihan ang mga kasama ni Saulo; narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata ngunit hindi siya makakita, kaya’t siya’y inakay nila hanggang sa Damasco. Tatlong araw na hindi siya nakakita, at hindi kumain ni uminom.

Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangala’y Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, “Ananias!” “Ano po iyon, Panginoon?” tugon niya. “Pumunta ka sa kalye Matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangala’y Saulo,” sabi ng Panginoon.

“Siya’y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita.” Sumagot si Ananias, “Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan.” Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, “Pumaroon ka! Sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. At ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.”

Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. “Kapatid na Saulo,” wika niya, “pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita, at mapuspos ng Espiritu Santo.” Pagdaka’y may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo, at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas.
Si Saulo’y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Hesus. “Siya ang Anak ng Diyos,” wika niya.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116, 1. 2
Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.
Purihin ang Poon!
Dapat na purihin ang lahat ng bansa,
siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.
Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.
Pagkat ang pag-ibig
Na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.
Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan, Mabuting Balitang aral.

ALELUYA
Juan 6, 56
Aleluya! Aleluya!
Ang sinumang kumakain
sa katawang aking hain
ay nananahan sa akin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 52-59
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: malibang kanin inyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.

Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako’y nabubuhay dahil sa kanya.

Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit; ang kumakain nito’y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang; namatay sila bagamat kumain niyon.” Sinabi ito ni Hesus nang siya’y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Ngayon ay tinatalakay na naman natin ang tungkol sa pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon – ang kanyang buong sarili, Katawan at Dugo sa Banal na Eukaristiya.
Sinabi niyang ito ang nagbibigay sa atin ng buhay at ito ay totoo. Ibinigay Niya ang sarili upang ating kainin at inumin upang tayo’y makibahagi sa kanyang pagka-Diyos. Siya ang ating pananggalang sa tukso. Siya ang ating lakas tuwing may temptasyon. Siya ang pag-asa kapag may problema.

Itong lahat ay si Jesus na nakatago sa Banal na Sakramento ng Eukaristiya. Iilan ba sa atin ang tinatanggap ito nang maluwag sa puso?
Iilan sa atin ang hanggang ngayon ay nadarama ang napakalalim na pagmamahal ni Jesus na kahit hanggang ngayon ay hindi niya tayo iniwnan bagkus ay lagi nating kasama sa ating sariling katawan at sa Altar ng Simbahan?

Pagnilayan natin kung ilang beses nating ipinagwawalang bahala ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa atin.

Kaya naman, kung nais nating pasiyahin ang Diyos at bigyang dangal ang kanyang Banal na Dugo at Katawan, tayo ay mangumpisal tuwing may kasalanan tayong nagagawa.

Libre naman ang sakramentong ito at walang “requirements”. Mas makasalanan ay mas hinihintay ng ating Panginoon. Sapagkat ang malinis na puso lamang ang ating pinakamaganda ding regalo sa Diyos sa pagtanggap ng Banal na Komunyon na ito.
Malalaman natin ang kaligayahang walang kapantay kasama niya. Siyang Diyos na naghihintay sa Simbahan at sa Adorasyon.

Bisitahin natin ang Diyos at humingi ng tawad sa ating kasalanan at sa kasalanan ng mundo.

Ito an pinaka kailangan natin sa ngayon.
Pagnilayan natin ito. Pagpapalain po kayo ng Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.