Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Plano ng Diyos”

Abril 21, 2020. Martes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 32-37
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Nagkaisa ang damdami’t isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan ng nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa.

Gayun ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya’t Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihi’y “Matulungin.” Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k2. 5
Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

MABUTING BALITA
Juan 3, 7b-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo: “Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, ‘Lahat ay kailangang ipanganak na muli.’ Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu.” “Paano pong mangyayari ito?” tanong ni Nicodemo. Sumagot si Hesus, “Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo: ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko’y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit – ang Anak ng Tao.

“At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din namin kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat!

Karugtong po ng Ebanghelyo kahapon ang Ebanghelyo ngayon kung saan tampok ang pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo tungkol sa pagkakapanganak muli. Hindi lubos maunawaan ni Nicodemo bagamat isa na siyang Pariseo at tagapagturo ng batas ng Israel. Gaya ng nangyari, isa tong pagpapakita hindi lahat ay nakukuha sa akademya at talinong pang-eskwelahan. Madalas ginagamit ni Jesus ang mga taong mahihina at maraming kapintasan upang ipakita sa mga taong mapagmataas na kayang gamitin at gawin ng Diyos ang kahit sino at kahit anong Kanyang naisin. Ang kailangan lamang natin ay isumite ang buong pagkatao sa Kanya. Tuluyang mamatay at mabuhay sa Kanya. Hindi lahat makukuha natin sa pangtaong kaalaman at lakas. Subalit kung kasama natin ang Panginoon, sa Kanya ay magagawa natin ang lahat.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.