Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Presensiya ng Diyos”

 

 

 

 

Enero 21, 2021. Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir. Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Memorial of Saint Agnes, Virgin and Martyr (Red).

UNANG PAGBASA
Hebreo 7, 25 – 8, 6
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Hesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya’y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.
Si Hesus, kung gayon, ang Dakilang Saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya’y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, una’y para sarili nilang kasalanan, at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Hesus at iya’y pangmagpakailanman–nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa Kautusan; subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang Anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa Kautusan.

Ito ang buod ng aming sinasabi: tayo’y may Dakilang Saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng Kataas-taasan. Siya’y naglilingkod doon sa tunay na Dakong Banal, sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon.
Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya’t kailangang ang ating Dakilang Saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote, sapagkat mayroon nang mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa Kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: “Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyon sa bundok.” Ngunit ang paglilingkod kay Hesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, yamang siya’y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17
Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 7-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Hesus. Nagpahanda si Hesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya, upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya’t pinagdumugan siya ng lahat ng maysakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” At mahigpit silang pinagbawalan ni Hesus; ayaw niyang ipasabi kung sino siya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes sa ating lahat! Maging ang mga demonyo ay nakikilala si Jesus. Alam nilang Siya ang Anak ng Diyos. Sadyang pinakamakapangyarihan ang Panginoon. Ang lahat ay sumusunod sa Kanya. Ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan. Naniniwala ba tayo dito? Ang mga tao noon ay nagkukumahog magpunta kay Jesus. Nagsisiksikan sila at halos hindi magkanda-ugaga. Si Jesus ay naririto pa rin sa atin sa Simbahan sa anyo ng Banal na Ostiya.

Naroroon ang parehong Jesus na ito sa Tabernakulo upang makausap natin, makahingi ng paghilom ng katawan, puso at kaluluwa pati ang gabay sa buhay mula sa Kanya. Pinupuntahan ba natin Siya? Tayo rin ba ay nagkukumahog magpunta sa Simbahan kahit na wala namang ibang maraming taong makakasalamuha? Naroroon si Jesus at libreng libre para sa iyo. Naroroon Siya at naghihintay sa iyo.

Ginawa Niyang libre ang Kanyang sarili upang hindi na tayo mahirapan pang hanapin Siya, hindi na kailangan pang makipagtulakan. Naririto Siya sa bawat Simbahan. Nakikita ba natin ang napakalaking biyayang ito? Mula noon hanggang ngayon nagkatotoo ang pangako ng Diyos “ang Diyos ay sumasaatin”. Sana makita natin ang napakalaking regalo ni Jesus sa atin – ang Kanyang sarili. Alam ng mga demonyo ito kaya gagawin nila ang lahat upang mapalayo tayo sa Panginoon at hindi natin ito makita. Maging mapamatiyag nawa tayo at mas lumapit sa Panginoon sa lahat ng oras. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.