Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Presensiya ng Panginoon”


Abril 14, 2020. Martes sa Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 36-41
Pagbasa mula sa mga Gawa ng Mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes, sinabi ni Pedro sa mga Judio: “Dapat malaman ng buong Israel na itong si Hesus na ipinako ninyo sa krus – siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo!”

Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang gagawin namin?” Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako’y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo – sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos.”

Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, “Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo’y maligtas.” Kaya’t ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag; at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao nang araw na iyon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22
Tugon: Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

MABUTING BALITA
Juan 20, 11-18
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” – ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Happy Easter Tuesday po sa lahat! Minsan tila tayo ay si Maria Magdalena. Sa gitna ng kahirapan at kapighatian, akala natin ay wala ang Panginoon. Akala natin siya ay nasa malayo o nawawala. Gaya ni Maria Magdalena na inakala ito kaya siya iyak nang iyak. Subalit ang totoo ay napakalapit ni Jesus sa Kanya at siya ay hindi patay ngunit buhay. Sa ating buhay at sa mga krus na ating pinagdaraanan, minsan magtatanong din ang ilan “Nasaan ang Diyos?” ngunit kung saan natin Siya hinahanap, at kung saan tayo naghihirap ay mas malapit Siya sa atin. Kahit pa hindi natin mapansin sa una. Hinihintay lang Niya na mapansin natin Siya matapos nating kusutin ang ating mata at tanggalin anumang bumabalakid dito.

Ang Pasko ng Muling Pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin na anumang paghihirap sa buhay – maramdaman man natin siya o hindi, makita o hindi, ang Diyos ay malapit sa atin. Kasakasama natin ang Panginoon. Ang diwa ng “Easter” ay hindi yung walang paghihirap. Subalit yung sa gitna ng mga paghihirap ay may Diyos na magtatawid sa atin sa dilim na iyon. At ang kahihinatnan ng ating mga problema ay lunas gaya ng nangyari kay Jesus, habang tayo ay nanatili sa Kanya at patuloy na nagtitiwala. Nasa Kanya lang ang ating tagumpay sa buhay. Pagnilayan natin ito. Amen. +

Frances Mary Margaret D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.