Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Propeta ng Diyos”

 

 

 

 

Hulyo 31, 2020. Paggunita kay San Ignacio ng Loyola. Biyernes ng Ika-17 sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 26, 1-9
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon: “Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila’y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayan, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila.”

“Sasabihin mo sa kanila, ‘Sinasabi ng Panginoon: Kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito’y itutulad ko sa Silo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw.’”

Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa Templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. “Dapat kang mamatay! Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa Silo ang Templong ito, mawawasak ang lungsod, at walang matitirang sinuman?” At siya’y pinaligiran ng mga tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 69, 5. 8-10. 14
Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 54-58
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umuwi si Hesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, “Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?” At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.” At dahil sa di nila pagsampalataya hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Ignacio de Loyola! Ngayon po ay huling biyernes na ng Hulyo. Napakabilis ng panahon at isang buwan na lamang ay “ber months” na. Tampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang kahihinatnan ng isang propeta. Sa Unang Pagbasa, nakita natin ang tangkang pagpatay kay Jeremias dahil sa pagsasabi ng katotohanan. Sa Ebanghelyo, nakita naman natin ang pangungutya kay Jesus dahil sa Kanyang kahanga-hangang pinahahayag. Gayong akala ng mga tao doon sa Kanyang kinalakhan ay kilala na nila si Jesus. Minsan sa panahon ngayon, mararanasan din natin ang ganito.

Una, maaring ang isang propetang inuusig dahil sa pagsasabi ng katotohanan. O kaya naman ay ikalawa, gaya ng mga tao sa Nazaret na tagapagmasid at naghuhusga ng mga bagay. Ang kaibahan lamang sa paghuhusga nila ay walang paniniwala. Walang pananampalataya o pagsasaliksik. Walang pag-aaral. Kung ano ang tingin nilang alam nila, iyon na ang kanilang pinanghawakan – mga saradong puso.

Sino kaya tayo dito? Suriin natin ang ating mga sarili. Sa panahon ngayong napakaingay sa social media, nakasisiguro ka bang nasa tama nga ang mga sinsabi mo? Sinuri mo ba ito, isinangguni sa Diyos at ipinagdasal? Nagbibigay ba ito ng kapayapaan sa iyo at sa ibang tao? Baka naman kaya nagkakaroon ng mga hindi magandang pag-responde ay hindi dahil sa totoo, kung hindi dahil sa ibang mga negatibong dahilan. Kailangan din nating magpakababang loob at suriing mabuti ang mga sinasabi natin. May kanya-kanya tayong responsibilidad sa social media.

Ikalawa, kung totoo naman at walang masama sa iyong sinabi, dapat mong malaman na kasama ang lahat ng iyan sa pagtatanggol sa katotohanan. Kasama tayo ni Jesus sa pagtanggi sa Kanya ng mga tao. Kahit pa humantong sa kamatayan gaya nila Jeremias at ni Jesus sa bandang huli, makakamit naman ng propeta ang Kanyang gantimpala at luwalhati sa langit. Gaya ng pagtatagumpay ni Cristo sa kamatayan at kasalanan, laging katotohanan ang nagwawagi. Huwag sana tayong mawalan ng pag-asa anumang negatibo o masama ang ating kaharapin. Tandaan natin na lahat ito’y napagtagumpayan na ng Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.