Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Puso ng Isang Bata”

 

 

Hulyo 15, 2020. Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan. Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Isaias 10, 5-7. 13-16
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Ikaw Asiria ang gagamitin kong pamalo
at malupit na kasangkapan ng aking galit.
Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko,
upang ito’y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman
at yurakang parang putik sa lansangan.
Ngunit wala ito sa kanyang isipan,
hindi ito ang kanyang hangad.
Ang layunin niya’y manira at magpasuko ng maraming bansa.

Sapagkat ganito ang sabi niya:
“Nagawa ko iyan pagkat ako’y malakas, marunong at matalino.
Inalis ko ang hangganan ng mga bansa,
at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan,
at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono.
Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon.
Dinampot ko ang buong daigdig
na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin,
walang pakpak na pumagaspas, ni huning narinig.”
Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito?
Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon?

Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito?
Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma
ay pagkakasakitin ng Panginoon.
At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan
mag-aapoy sa init ang kanilang katawan,
parang sigang malagablab.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
Ang Poo’y di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-27
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.
Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Gusto ba nating magkaroon ng karunungan? Isang tunay na karunungan na galing sa Diyos? Kung oo, matuto tayo paano maging mga bata. Inosente, walang halong malisya. Hindi niya iniisip na kaya at alam niya ang lahat ng bagay. Mapagtiwala sa nakakatanda. Mababa ang loob, simple at higit sa lahat ay matapat. Ang oo ay oo. Ang hindi ay hindi. Kaya ba natin ito?

Madalas kasi sa ating pagtanda, nagkakaroon tayo ng mataas na pagtingin sa ating sarili. Sa halip na Diyos ang sentro, tayo ang nagiging sentro ng ating diwa, buhay at pananaw. “Ako ang tama.” “Ako ang masusunod” “Ito ang alam ko”. “Ang gusto ko…” Ang mga ito ang madalas nasa diwa. Ang pag-iisip ay laging may “ko”, “ako” at “akin”. Subalit ang taong may puso gaya ng isang bata ay hindi ganito. Walang pagmamalaki o mataas na pagtingin sa sarili. Hindi niya iniisip na alam niya at kaya niya ang lahat. Sa halip, bukas siya sa lahat ng bagay mula sa Diyos. Handa siyang iwanan ang sariling rason, paniniwala at kagustuhan para yakapin ang kalooban at gusto ng Diyos. Hindi siya makasarili, ngunit siya ay mapagbigay.

Kung sisikapin natin na maging ganito, mga kapatid kay Cristo, mas madali nating matatanggap ang Panginoon. Mas bukas tayo sa Kanyang tinig upang masunod ito. Para na rin sa katuparan ng Kanyang malawak na plano para sa atin at sa buong Simbahan. Magagamit Niya tayong mga epektibong instrumento para sa Kanyang mga magagandang plano hindi lang para sa atin kung hindi para sa iba. Dahil ang may kalooban na gaya ng isang bata lamang ang magagamit ng Diyos na lubos bilang instrumento para sa Kanyang plano. Sapagkat Diyos lamang ang sinusunod ng taong may kalooban gaya ng isang bata at hindi ang kanilang sarili.

Madalas kasi ang karunungan at paraan ng Diyos ay taliwas sa mundong ating ginagalawan. Madalas din ito ay hindi ang ating orihinal na pinanghahawakan. Kung iisipin nating alam ang lahat, paano natin susundin ang Diyos? Kung puno tayo ng ating sarili, paano natin papapasukin ang Panginoon sa ating buhay?

Hilingin natin sa Panginoon na baguhin ang ating buhay at puso upang gawin itong tulad ng isang bata at nang maging mas karapat-dapat tayong maging tahanan ng Diyos. Siya nawa ang makita ng mga tao sa atin. Siya nawa ang hanapin at iangat natin sa lahat ng bagay. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.