Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Puso ng Isang Bata”

Agosto 17, 2019. Sabado Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11
D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

UNANG PAGBASA
Josue 24, 14-29
Pagbasa mula sa aklat ni Josue.

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao: “Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya nang tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyus-diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod: sa diyus-diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyus-diyosan ng mga Amorreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod.”

Sumagot ang bayan: “Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyus-diyusan. Ang Panginoon, na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Egipto. Nasaksihan din naming ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo’y maingatan saanman tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos.”

Muling nangusap si Josue sa bayan: “Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya’y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga diyus-diyusan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo.”

Sumagot ang mga tao: “Hindi po bale! Basta sa Panginoon kami maglilingkod.”
Sinabi ni Josue: “Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon.”

Sumagot naman sila: “Opo! Saksi kami.”

Sinabi uli ni Josue: “Kung gayun, itapon ninyo ang mga diyus-diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel.”

Sumagot uli ang mga tao: “Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran! Susundin namin ang kanyang mga utos.” Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao; doon sa Siquem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa Aklat ng Kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa Banal na Lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat: “Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo, kapag kayo’y tumalikod sa Diyos.”

Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao, at umuwi sila sa kani-kanilang lupain.
Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon, sa gulang na sandaa’t sampung taon.

MABUTING BALITA
Mateo 19, 13-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Hesus, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos.” Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Tayo ay mga Anak ng Diyos at tinatawag tayong mahalin siya gaya ng pagmamahal ng isang anak sa Ama at Ina. Hindi ito nawawaglit o nasisira kahit anong mangyari. Hindi rin nakalilimutan. Sa lahat ng pagmamahal ay ito ay natatangi sapagkat ang mga magulang ang inatasan at pinili ng Diyos na magpatuloy ng lahi at katauhan na kanyang ginawa. Paano natin mamahalin ang Diyos na may puso ng isang bata? Simple lang. Dumepende tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Huwag nating isipin na kaya natin ang lahat kahit wala siya. Sa halip, bawat galaw sa ating buhay mula sa pinakamaliit at pang-araw araw ay isama natin siya, paglingkuran at ialay natin sa kanya ang bawat gawa at salita na may kasamang pagmamahal.

Sa ating unang pagbasa, natunghayan natin ang pagpili ng mga tao sa kung sino ang pagsisilbihan nila. Namili sila at pinili nila ang Diyos. Ang tunay na Diyos. Ano naman ang pipiliin natin? Kung tayo ay pipili, isang handog dapat na buong buo at hindi hati. Isang paghahandog ng sarili sa Diyos gaya ng isang bata – mababang loob at may buong tiwala na kapag ginawa natin ang tama ay Diyos ang bahala sa ating mag-alaga at magdulot ng ating kailangan. Magtiwala tayo sa Panginoon nang lubos.

Kung ang mga magulang nga dito sa lupa ay kayang protektahan at mahalin ang kanilang anak, paano pa ang Diyos na Amang nasa langit at bukal ng lahat ng pag-ibig? Manalig tayo sa kanya at ito ang ating magiging sandigan upang makaggawa tayo ng mabuti sa kapwa at sumunod sa kanya. Ito ang ating kailangang gawin – ang magpa-akay sa ating sa ating Ama sa Langit at sumunod kung saan man niya tayo dalhin para ang kaharian ay mapasaatin.

Pagnilayan natin ito. +

Pagpalain nawa kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.