Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pusong Banal”

 

 

 

Oktubre 16, 2020. Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Efeso 1, 11-14
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, dahil kay Kristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una – kaming mga unang umasa kay Kristo – sa lalong ikadadakila niya.
Kayo ma’y naging bayan ng Diyos nang kayo’y manalig sa kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan – ang Mabuting Balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya’t ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan!
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.
Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.
Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.
Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kayang nilalang.
Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

ALELUYA
Salmo 32, 22
Aleluya! Aleluya!
Diyos na maaasahan,
kami’y iyong kaawaan,
kalingain at damayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 1-7
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Hesus sa kanyang mga alagad, “Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo – ito’y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan.

“Sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan: katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impiyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan!

“Hindi ba ipinagbibili sa halagang dalawang pera lamang ang limang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa mga maya.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat! Maligayang Kapistahan ni Santa Margarita Maria! Siya ang naghayag ng rebelasyon at debosyon ng Kabanal-banalang Puso ni Jesus o ang “Sacred Heart of Jesus”. Ngayon po sa ating Ebanghelyo ay nagsasabi si Jesus kung ano ang dapat katakutan. Dapat iyong patungkol sa buhay na walang hanggan. Kapag iyon ay nawala at magkakaroon tayo ng walang hanggang kamatayan. Ito lang ang dapat nating pangambahan. Alam ng Diyos na lalo sa panahon ngayon napakarami nating iniisip. Marami tayong pinangangambahan. Subalit lahat ng ito ay isuko natin sa Panginoon nang may pananampalataya. Lagi tayong makakasumpong ng tulong at gabay Niya.

Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang paghingi ng tawad at paglinis ng ating kasalanan sapagkat ito ang hadlang sa buhay na naghihintay sa atin sa langit. Doon sa permanente nating tahanan. Lahat ng mga bagay dito sa lupa at problema ay lilipas din. Ngunit ang buhay ay hindi natin alam kung hanggang kailan. Kaya naman ito ang dapat nating paghandaan. Magsisi tayo sa kasalanan, at nawa ay yakapin natin nang buong buo ang pagpapatawad na iniaalay ng Diyos kahit pa gaano kalala sa tingin mo ang iyong kasalanan.

Habang may buhay ay may pag-asa tayong magbago at gawing tama ang mga bagay. Sa tulong ng Diyos at mula sa Kanyang pag-ibig at awa na ‘di kailanman nauubos o napapagod. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.