Bible Catholic Church Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pusong Masunurin”

Photo Credit: pinsdaddy.com

 

Nobyembre 13, 2018. Martes. Ika-32 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 37: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Unang Pagbasa: Tito 2:1-8, 11-14

Ang ituro mo naman ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila’y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili, at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis.

Sabihin mo sa matatandang babae na sila’y mamuhay na may kabanalan, huwag maninirang-puri, huwag maglalasing kundi magturo sila ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak.

Ang mga kabataang ito’y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila.

Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo.

Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ninuman ang mga sinasabi mo. Kaya’t mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin.

Sapagkat nahayag na ang kagandahang-loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon nang may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan.

Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti.

Ebanghelyo: Lucas 17:7-10

“Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, ‘Halika, at kumain ka na’? Hindi ba’t ang sasabihin ninyo ay, ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako’y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain.’

Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumutupad lamang kami sa aming tungkulin.’”

Pagninilay:

Ang ating buhay sa araw-araw ay puno ng mga obligasyon at gawain kahit ano pa ang iyong papel – estudyante man, asawa, ina, ama, anak, kapatid, pumapasok sa opisina atbp. Bawat papel na ito ay may kaakibat na responsilibilidad na dapat gampanan. Ganito rin tayo sa Panginoon.

Bilang kanyang mga anak ay mayroon tayong papel na mahalagang tupdin. Unang una sa pakikinig sa Diyos at ng kanyang mga Salita. Sa pagninilay kung paano natin ito maisasabuhay at kung paano natin babaguhin ang buhay ayon sa Diyos.

Bakit nga ba tayo kailangang sumunod sa Panginoon? Para ba sa Diyos dahil natin siya sinusunod? Kung sinusunod man natin ang mga magulang natin, halimbawa sa mga sasabihin nilang “kumain ka na”, “bumangon ka na” o “magpayong ka”, para ba sa kanila yun o para sa atin din? Ganito rin naman ang Diyos natin. Hindi nga lang abot ng ating isip ang kanyang karunungan. At tayong mga tao, kapag hindi naiintindihan ay ayaw sumunod. Nagrerebelde agad ang isip. Kaya dapat lagi tayong nakikinig nang may tiwala. May lubos na tiwalang gusto ng Diyos na tayo’y mapabuti kahit gaano kahirap ang iyong dinaranas sa ngayon.

Kadalasan ay nahihirapan tayong sumunod dahil hindi natin nakikita ang epektong mabuti. Marami tayong kondisyon at tanong. Madalas ay nagpoprotesta pa at mas pinaniniwalaan ang sarili. Sa katigasan ng puso ay nakikita lamang ang gustong gawin at doon tumutungo.

Sabi ni Jesus ngayong Ebanghelyo, dapat tayong maging tulad ng mga alipin sa pagsunod sa Panginoon. Hindi sa wala tayong kalayaan tulad nila. Dahil nga alam at tanggap natin unang una, na tayo’y mga anak niya. Kung hindi, sa tuwing tayo’y gaganap sa mga Diyos at utos – sa tuwing may naggawa tayong mabuti, wala tayong dapat ipagmalaki sa Kanya at sa kapwa.

Wala tayong dapat ika-angat sa sarili dahil alam nating Diyos ang dahilan ng lahat. Alam natin na tungkulin natin ito at utang natin sa Diyos ang lahat. Dati’y tayo’y mga alipin, tayo’y kanyang mga anak na niya kay Cristo. Ngunit walang sinuman sa atin ang pinagtrabahuhan ito. Lahat ito’y regalo ng Diyos. Kaya marapat lang na pagsilbihan natin siya buong buhay, buong puso, buong isip, at buong lakas.

Ito ang kasimplehan ng pusong kaaya-aya sa Diyos. Ito ang puso na busilak na mas makakatanggap pa ng mas maraming biyaya dahil hindi ito naghahangad ng kahit ano. At kapag hindi tayo naghahangad ng kahit anong higit pa ni kahit anong papuri. Kung tayo’y gagawa ng tungkulin ng paglilingkod sa kapwa nang buong puso at walang hinihinging kapalit, Diyos ang magbibigay sa atin ng nag-uumapaw na biyaya sa maraming paraang hindi natin inaasahan.

Pagnilayan natin ito.

Nang sa gayon, ngayong araw at sa mga susunod pa, sanayin natin ang ating sariling makuntento na matapos ang ating mga gawain sa bahay, trabaho, opisino, eskwewalahan at saan pa man. Dahil alam nating kaaya-aya sa Diyos ang gumanap ng ating responsibilidad nang walang reklamo, walang poot sa puso kung hindi galak. Ialay natin ang lahat sa Diyos para sa pagpupuri sa kanya at sa kapatawaran ng ating kasalanan. Magulo man ang paligid ang mahalaga’y magsisimula tayo nang pagbabago at pagtitiyaga sa ating mga sarili.

Nawa’y maggawa natin ito nang tayo’y kanyang maging tunay na mga anak dito sa lupa hanggang sa langit na mga nasisipagkinig at nagsisikap sumusunod sa Diyos Amang Mapagmahal at Makapangyarihan sa lahat. Amen. +

Panalangin: Diyos na Mahabagin, gawin mong masunurin at simple ang aking puso. Upang makamtan ko ang iyong mga inihandang grasya para sa mga tunay na nagmamahal at nakikinig sa iyong mga Salita. Tulungan mo akong magpursigi kahit na ako’y nahihirapan sa aking pagganap sa aking tungkulin. Maria, aming ina, ipanalangin mo kami. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.