Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Pusong may Liwanang ng Diyos”

Photo Credit: https://www.artranked.com

 

Mayo 21, 2019. Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21
Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.
Juan 14, 27-31a

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 14, 19-28

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, may mga Judiong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan, sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe.

Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. “Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos,” turo nila sa kanila. Sa bawat Simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito’y itinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan.

Tinahak nila ang Pisidia, at nakarating ng Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antiquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkakalinga ng Diyos.

Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaanib ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng Simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila, at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon, kasama ng mga alagad.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Tugon: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.

Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.
Tugon: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.
Tugon: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.

Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon, di ko tutugutan
sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman.
Tugon: Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo.

ALELUYA
Lucas 24, 46. 26
Aleluya! Aleluya!
Si Kristo’y laang magtiis
nang tagumpay ay makamit
at sumaatin ang langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 14, 27-31a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo; hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa; huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ‘Ako’y aalis, ngunit babalik ako.’

Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung mangyari na, kayo’y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko’y ang iniutos niya sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Papalapit na nga ang Araw ng Pentekostes – ang pagbaba ng Espiritu Santo sa atin at kaarawan ng ating Mahal na Inang Simbahan. Kaya naman tuloy tuloy ang ating mga tagpo sa Banal na Hapunan kung saan mayroon nang mga “huling habilin” si Jesus bago pa man siya lumisan sa mundo.

Matapos ang pagkamatay at muling pagkabuhay, siya ay aakyat sa langit at matatanggap natin ang Espiritu Santo bilang kanyang presensiya at tagapagpatuloy ng kanyang gawa dito sa lupa.

Paano natin malalamang nasa atin nga ang Espiritu? Karamihan sa ati’y sinasabing Katoliko at mga nabinyagan. Sa bisa ng ating binyag ay naging tahanan o templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Subalit kung nasa atin na pala ang Diyos, bakit madaling mabalisa at mag-alala pa rin ang karamihan sa mga bagay? Itong mga pagkabahala, pag-aalala at takot ay hindi galing sa Espiritu ng Diyos ngunit sa mga kaaway ng ating kaluluwa na gusto tayong mawalan ng tiwala sa Diyos.

Ang Espiritu ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Kung papakinggan natin siya, sa pagninilay sa Salita ng Diyos, kung tayo’y mananalangin nang mataimtim ay matatagpuan natin ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang Espiritu ng Diyos ang maggagabay sa atin sa kabila ng ating mga suliranin gaano man ito kalaki sa ating paningin. Siya ang ating magiging sandigan at kalasag sa mga nararamdaman nating negatibo sa mundo.

Iisa lamang ang kanyang hiling sa atin – ang ating buong puso na puno ng tiwala at pananalig sa kanya. Tulad ng ating mga pangako noong binyag natin, dapat ay maging totoo tayo sa ating pangakong makikinig, susunod at tatalima sa Diyos at hindi sa kasalanan. Ang kasalanan ay laging may kaakibat na kawalan ng tiwala sa Diyos. At kung wala tayong tiwala sa Diyos, nasasaktan natin Siya sapagkat ibig sabihin nito’y hindi tayo naninieala sa Kanyang kapangyarihan bilang Diyos at may gawa ng lahat.

Kung buo at sapat ang ating pagtitiwala natin sa Diyos ay nasa atin ang lahat ng pagpapala Niya. Kung kulang, huwag nating hayaang tayo’y mag-isa at hingin nating dagdagan ito ng Panginoon upang tayo’y magkaroon ng kapayapaan. Dito masusubok ang ating pananampalataya, kung sa gitna ng mga kaguluha’y may kayapaan pa rin tayong natatagpuan sa Panginoon, darating ang oras na susuklian Niya ito at gagantimpalaan Niya ang ating pagtitiis. Sa gitna ng lahat ng ito, kapag pinuno natin ang puso natin ng Diyos, magiging malakas tayo sa mga pagharap sa pagsubok dahil dala ng Diyos ang kapayapaan sa ating puso.

Magpatawad tayo, humingi rin tayo ng patawad sa Diyos at tao, patuloy tayong manalangin at manalig sa Diyos. Wala tayong problemang hindi kayang harapin kasama Niya. Sa Diyos lamang natin makakamtan ang kapanatagan ng puso na hindi maidudulot ng kahit anong materyal na bagay sa mundo.
Sapagkat mawawala at lilipas ang mga tao at bagay sa mundo subalit ang Diyos ay hindi tayo iiwan kailanman. Lagi siyang mayroong pinapadalang presensiya at tulong kung bukas lamang tayo na makita at madama Siya.

Panginoon, turuan mo kaming manalig sa iyo upang mapasaamin ang iyong kapayapaan. Amen. +

Pagnilayan po natin ito.

Pagpalain po kayo ng Maawain at Mapagmahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.