Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Diyos ang Papuri”

Nobyembre 12, 2019. Paggunita kay San Josafat, Obispo at Martir. Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 2, 23-3, 9
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Pagkat ang tao’y hindi nilikha ng Diyos para mamatay,
kundi para maging larawan niyang buhay.
Ngunit dahil sa pakana ng diyablo,
nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.
Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos,
at di sila makararanas ng kamunti mang pahirap.
Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay;
iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan,
At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho.
ngunit ang totoo, sila’y nananahimik na.
Bagamat sa tingin ng tao sila’y pinarusahan,
ngunit ang totoo, sila’y nasa buhay na walang hanggan.

Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala
napatunayan ng Diyos na sila’y karapat-dapat.
Sila’y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan,
kaya’t sila’y tinanggap niyang parang handog na sinusunog.
Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal,
magniningning dilang parang ningas ng nagliliyab na dayami.
Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig,
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman.
Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan.
At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig,
sapagkat siya’y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19
Tugon: Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 7-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi! Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoon.

Pagninilay:

Konsepto na nating maging “proud” kung may ginawa mang mabuti ang mahal natin sa buhay. Maaring isang panalo sa patimpalak o pagpasa sa mahirap na “board exam”. Naipagmamalaki natin lagi kung mayroon tayong nagawang mabuti o tila “achievement” sa buhay. Hindi naman ito masama. Ito ay isang kaugalian na ng Pilipinong malalapit sa pamilya. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Marahil ay dahil gusto nating ibahagi ang masayang kaganapan sa buhay. Nakaka-“relate” ba kayo?

Subalit ang Ebanghelyo natin ay iba sa ganitong kaugalian. Sa harapan ng Diyos, kaaya-aya ang pagpapakumbaba. Siya ang may gawa ng lahat. Siya ang may plano ng lahat ng mabuti at pagmamahal. Kaya naman, kung tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban, kung nagsisimba tayo tuwing linggo, kung nagbibigay tayo sa mahihirap at tumutulong sa ibang tao. Kung sa tingin natin ay malapit tayo sa Diyos at “matuwid”. Dapat ba natin itong ipagmalaki sa iba, sa ating sarili o sa Diyos? Hindi. Kahit sa ating sarili ay hindi maaring maipagmalaki. Anumang mayroon tayo ay hindi galing sa sarili kung hindi sa Panginoon. Kung ginagawa natin ang Kanyang kagustuhan at kalooban, tandaan nating dapat lamang iyon. Sapagkat tayo ay mga alipin ng Panginoon at tagasunod Niya. Marapat lamang na sa lahat ng bagay, mabigyan natin Siya ng luwalhati. Nakikita ba natin ang papel ng Panginoon sa ating buhay? Kung paanong sa Kanya galing ang lahat sa atin? Kung oo, naibibigay ba natin sa Kanya lahat ng pasasalamat at kredito?

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.