Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Harapan ng Diyos”

Photo Credit: Reparation | AirMaria.com

 

Marso 30, 2019. Sabado. Ika-3 Linggo ng Kwaresma.

Salmo 51: Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. 

Unang Pagbasa: Oseas 6:1-6
“Halikayo, tayo’y manumbalik kay Yahweh; sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling.
Siya ang nanugat, kaya’t siya rin ang gagamot.

Sa loob ng dalawang araw ay mapapalakas niya tayo; sa ikatlong araw, tayo’y kanyang ibabangon, upang tayo’y mabuhay sa kanyang harapan.

Halikayo’t kilalanin natin si Yahweh, sikapin nating siya’y makilala.
Kasintiyak ng pagdating ng bukang-liwayway, darating siyang walang pagsala,
tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig,
tulad ng tubig-ulan na nagpapasibol sa mga halaman.”

“Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim?
Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda?
Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga,
gaya ng hamog na dagling napapawi.

Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta,
at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita;
simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol.

Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog,
pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog.

Ebanghelyo: Lucas 18:9-14

Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila’y matuwid. “May dalawang lalaking pumasok sa Templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis.

Tumayo ang Pariseo at nanalangin nang ganito tungkol sa kanyang sarili: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya’y katulad ng maniningil ng buwis na ito.

Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita.’

Samantala, ang maniningil ng buwis nama’y nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’

Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito’y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababâ at ang nagpapakumbabá ay itataas.”

Pagninilay:

Kababang loob sa Diyos. Ito ang pinakamahalaga sa lahat para matuto tayong ibigin siya nang lubos. Ang punto ng Diyos ay mas malapit sa kanya ang mga umaamin ng kasalanan at sinasabing sila nga ay totoong mga makasalanan. Sapagkat ito ang katotohanan. Kaysa ang magmalinis at ipangalandakan ang kanyang mga ginagawang mabubuti bagamat ang mga ito’y mabuti. Sapagkat maging ang mga ginagawa nating mabuti ay hindi galing sa ating kakayanan ngunit sa Diyos lamang.
Kaya hindi magandang sarili natin ang ating iniaangat dahil mayroon tayong naggawang maganda sa ating kapwa. Tandaan nating sa Diyos galing ang lahat ng mayroon tayo.

Lahat din ng ating kakayanan ay galing sa kanya. Kung sa harapan niya’y itataas natin ang ating sarili, hindi ba’t tayo ang magmumukhang hangal sa harapan niya?
Marapat lamang na siya ay ating pasalamatan dahil tayo ay ginagamit niya kung nakakapaglingkod tayo sa kapwa at nakakaganap ng ating tungkulin bilang Kristiyano. Wala tayong kayang gawin kung wala ang Panginoon. Kaya dapat lang na ang lahat ng papuri ay sa kanya natin iukol at hindi sa ating sarili.

Kaya naman naging mas kalugud-lugod ang taong tingin niya’y siya’y makasalanan sa harap ng Panginoon. Dahil inaamin niya ang kanyang kababaan, Diyos mismo ang magtataas sa kanya sa takdang panahon. Ngunit kung tayo naman ay naging mapagmataas, Diyos din ang magbababa sa atin alang-alang na rin sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa.

Paano tayo manalangin? Inaamin ba natin sa Diyos ang ating kahinaan o hindi pa natin lubos na nabubuksa ang ating puso sa Kanya?

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang è mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.