Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Piging ng Diyos”

Nobyembre 5, 2019. Martes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Roma 12, 5-16a
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, tayo’y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo, at isa’t isa’y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang-loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya; kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy nang buong kaya; kung pamumuno, mamuno nang buong sikap. Kung nagkakawanggawa, gawin ito nang buong galak.

Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong kapighatian, at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar.

Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo – idalanging pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 130, 1. 2. 3
Tugon: Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

MABUTING BALITA
Lucas 14, 15-24
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong mga panahong iyon, sinabi kay Hesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, “Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos!” Sumagot si Hesus, “May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, ‘Halina kayo, handa na ang lahat!’ Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, ‘Nakabili ako ng bukid, at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’ At sinabi ng isa, ‘Nakabili ako ng limang pares na baka, at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.’

Sinabi naman ng isa pa, ‘Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.’ Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, ‘Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay.’ Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, ‘Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.’ Kaya’t sinabi ng panginoon sa alipin, ‘Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao, upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo: isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat!

Ang handaan ay maaring ihalintulad sa Banal na Misa. Napakaraming inimbita ng Diyos sa piging na pinakamahalaga sa Kanya at pinaghandaan niya. Sa Banal na Misa ay inihahanda Niya mismo ang Kanyang Bugtong na Anak para sa kaligtasan nating lahat. Sino ang imbitado? Tayong lahat lalo ang mga nabinyagan sa simbahan. Subalit ang daming mga dahilan. Mayroong mga ginagawang pangkabuhayan. Mayroong lupang binabantayan. May ibang taong inaasikaso kahit asawa pa ito. Subalit, mayroon ba sa mga ito ang hihigit o papantay sa Panginoon? Lahat ng ito ay binigay Niya sa atin. Iisang beses na lamang sa isang linggo upang maehersisyo natin ang pagiging Katoliko. Isang oras sa loob ng 168 na oras sa isang linggo. Hindi pa maibigay sa Panginoon?

Ngunit kung may problema ay naaalala ang Panginoon. Sana ugaliin nating maalala naman ang kanyang kabutihan sa araw-araw ng buhay. Kung may mahal sa buhay na nalalayo ay patuloy silang ipanalangin. Walang imposible sa Diyos. Parang isang magulang na binabalik-balikan at pinasasalamatan sa Kanyang bahay – ang Simbahan, isang beses sa isang linggo. Uuwi tayo doon, makikisalo sa piging. Huwag na tayong magtaka kung ang kasama natin ay ang mga aba – mga bulag, may kapansanan hindi literal ngunit ibig sabihin ay lahat ng taong nangangailangan ng paghilom at kalinga ng Diyos. Sila ang nagbukas ng kanilang puso sa Panginoon at nagpaunlak. Kumpara sa mga taong tila wala nang kailangan sa buhay.

Makita nawa natin kung gaano natin kakailangan ang Panginoon. Mas makasalanan, mas may kapansanan ay mas niyayakap ng Panginoon basta’t tunay na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan.

Sabi nga ni Jesus ayon kay Juan 6:53-54, “Pakatandaan ninyo: malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw…”

Ang Eukaristiya, ang piging ng Panginoon ang magliligtas sa atin. Nasa kanya ang lahat ng ating pag-asa kung may sapat lamang tayong pananampalataya. Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. Saan pa tayo kukuha ng lakas kung hindi sa Panginoon?

Nawa ay ihanda rin natin ang ating mga sarili sa kumpisal upang malinis ang pusong tanggapin Siya. Nang matanggap natin ang grasya at pagpapala niya nang buong buo at walang balakid na kasalanan.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : FMMargarita
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.