Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Piling ng Diyos na Nagtatanggol sa Atin”


Photo Credits: FineArt America

 

Pebrero 24, 2019. Linggo. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon. 

Salmo 103: Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang-loob. 

Unang Pagbasa: 1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23

Kaya lumakad si Saul, kasama ang tatlong libong pinakamahusay na kawal na Israelita, patungo sa ilang ng Zif upang hanapin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok nina David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan.

Sinabi ni Abisai kay David, “Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang iyan at hindi na kailangang ulitin pa.”

Ngunit sinabi ni David, “Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh.

Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin, at sila’y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam.

Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar.

Sumagot si David, “Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan.

Ang taong tapat at matuwid ay ginagantimpalaan ni Yahweh. Sa araw na ito’y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh.

Ikalawang Pagbasa: 1 Corinto 15:45-49

Ganito ang sinasabi sa kasulatan, “Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay;” ang huling Adan ay Espiritung nagbibigay buhay.

Ngunit hindi nauna ang panlangit; ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok; ang pangalawang Adan ay mula sa langit.

Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa; ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit.
Kung paanong tayo’y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit.

Ebanghelyo: Lucas 6:27-38

“Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin: Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napopoot sa inyo.

Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo.

Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit.

Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.

Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.

“Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila.

Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawan ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan!

At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila’y mababayaran.

Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo’y magiging mga anak ng Kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya’y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob.

Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama.”

“Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo’y patatawarin din ng Diyos.

Magbigay kayo at kayo’y bibigyan ng Diyos; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.”

Pagninilay:

Kakaiba na naman ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus na tila ba hindi mawari ng mga taong sanay na sundin ang sariling kagustuhan. Para sa ordinaryong tao’y kapag nasaktan siya, ay gusto agad gumanti. Kapag may nakagawa ng hindi maganda sa kanya ay sumasama ang loob at nagkikimkim ng galit. Lahat ng ito’y binaliktad ni Jesus. Sinabi niyang mahalin natin ang kaaway. Bakit kaya?

Gaano ba kahirap itong inuutos ng Diyos? Ngunit dahil inihabilin niya ito sa atin, ibig sabihin ito’y hindi imposible.
Kung alam nating minamahal tayo ng Diyos at sa kanya tayo galing kahit sinong nakasakit sa atin ay mananatili ang pag-asa sa ating mga puso. Dahil alam din natin na sa Diyos muna mananagot ang mga taong ito bago sa atin.
Sa Diyos sila nagkakasala sa tuwing nagkakasala sila sa atin. Sa gayon, Diyos din ang maghahatol at magpaparusa sa kanila kung kinakailangan. Hindi Karma dahil ito ay hindi galing sa turo ng Simbahan ngunit sa ibang relihiyon. Ang tamang tawag ay “Hustisya ng Diyos”.

Sa buhay man na ito o sa kabila pagdaraanan nila ito at hahatulan sa kabilang buhay kapag hindi sila nagbago. Sa ganitong aspeto, hindi ba’t dapat natin silang kaawaan lalo?

Sapagkat nakikita lang dito, na kung sila’y malapit sa kasalanan at nananakit lagi ng kapwa, ay napakalayo nila sa Diyos. Tayo na malapit sa Panginoon, ang trabaho natin bilang mga Anak Niya at hindi maghusga ngunit ang maging tagapamagitan ng Diyos at ng taong malalayo sa kanya kahit pa sila’y paulit-ulit tayong sinasaktan. Dahil mas kailangan nila ng ating panalangin.
Hindi ito madali ngunit kaya natin sa pamamagitan ng pananalangin at pananatili sa Diyos. Malalaman nating minamahal na natin ang ating kaaway kapag ka wala tayong hinihiling na masamang mangyari sa kanya. Bagkus, naipapanalangin pa natin sila upang magbalik-loob sa Diyos at magsisi para sa kanilang kasalanan. Para sa kanilang sariling kapakanan.

Diyos ang mismong magbibigay sa atin ng lakas upang makayanan natin at maisakatuparan ang ating dapat gawin upang makapagmahal sa Kanya ng lubos at maging sa ating kapwa kahit pa masakit at mahirap na ang pinagdaraanan. Sapagkat kanino ba tayo pupunta kung hindi sa Panginoon lamang?

Ano mang bagay na mawala sa atin, o kulang sa ating buhay, ang Panginoon ang magpupuno nito at magbibigay. Sobra-sobra pa sa ating inaasahan. Kailangan lamang natin matutong maghintay at magtiwala.

Nagiging mahirap lamang ang ating paghihintay kung sadyang mainipin tayo sa ating buhay at kulang tayo sa tiwala sa Diyos. Kaya naman hilingin natin sa Panginoon na tayo’y bigyan Niya ng malinis na puso upang kahit mahirap na, kahit wala na tayong nakukuha pabalik at minsa’y masama pa, ay patuloy pa rin sana tayong magmahal. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin na pinapatawad tayong lahat sa ating kasalanan kahit gaano pa ito kalaki, huwag lamang tayong malayo at mawala sa Kanyang piling ngayon at hanggang sa kabilang buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.