Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Puso ni Jesus”

Hunyo 19, 2020. Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus.

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 7, 6-11
Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya.
“Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo, at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya at ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlubong salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa kanya; hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa kanya. Kaya, sundin ninyo ang Kautusan at mga tuntuning ito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 at 10
Tugon: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 4, 7-16
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos, at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig niya at sinugo ang kanyang Anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan.

Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo’y nag-iibigan, nasa atin siya nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig.
Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang Anak bilang Tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Hesus ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos nama’y nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 25-30
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo.
“Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.

“Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Dakilang Kapistahan po ng Kamahal-mahalang puso ni Jesus! Sa wikang Ingles ay Happy Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus! Bukod siguro sa Jesus na nakapako sa Krus ay ito ang isa pa sa mga pinakakilalang imahe ng ating Panginoong Jesu Cristo. Dito sa Pilipinas, kung mapapansin ninyo may mga bahay na mayroong imahe ng “Sacred Heart of Jesus” kasama ng “Immaculate Heart of Mary” sa mga pintuan o gate ng bahay. Sa mga simbahan ay makikita rin natin ang ganitong imahe ng Panginoon. Subalit ano nga ba ang kahulugan ng debosyon natin na ito sa Kanya?

Ang puso ay kilalang simbulo ng pag-ibig. Ang pag-ibig ni Jesus ay nagmumula sa Kamahal-mahalang puso na ito. Pagmasdan natin ang Kanyang puso. Mayroon itong Krus na nagpapaalala ng Kanyang sakripisyo para sa atin na nagdulot ng ating kaligtasan. Mayroon itong apoy na nagpapadalisay sa atin at sumisimbulo sa Kanyang nag-aalab na pag-ibig sa atin. Mayroon itong mga sugat, kung saan nagmula ang dugo at tubig na dumaloy para sa ating lahat. Naroroon din ang koronang tinik, na bagamat Siya’y hari, tinanggap Niya ang koronang tinik na ito na isang insulto sa Kanya. Nagpakababa Siya para sa ating lahat at nagpakasakit hanggang sa mamatay dahil ang lahat ng ito sa Kanyang lubos na pag-ibig sa atin.

Samakatwid, ano ang pag-ibig? Ito ba ay yung puso saya lang at kilig? Hindi po. Ang pag-ibig ay ang pagsasakripisyo para sa minamahal. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa kagustuhan at paggawa ng mabuti sa minamahal, kahit pa ang kapalit ay ang sariling kapakanan o kaligayan. Ganito pala ang pag-ibig. Hindi madali. Ganito ang pag-ibig sa atin ni Jesus at ganito rin ang pag-ibig na dapat nating ibigay sa isa’t isa. Isang pag-ibig na nagtitiis kahit sa hirap. Kaya nauso ang hiwalayan ngayon lalo sa ibang bansa ay dahil hindi na kayang magtiis. Madaling sumuko ang pagmamahal dahil nasanay na lamang sa masarap at maginhawang buhay. Kung ganito lamang po ang pinapangarap natin ay nangangarap lamang po tayo ng hangin. Wala pong ganito sa tunay na buhay. Ang tunay nating kaligayahan na walang hirap at pasakit ay sa kabila. Iyon ang pagsikapan nating makamtan patungo sa Panginoon.

Ang pag-ibig ay tapat. Gaya ng katapan ng Panginoon sa atin na kahit pa tayo ay makasalanan ay patuloy Siyang nagmamahal, nagbibigay ng proteksyon, biyaya at pangangalaga sa ating lahat. Ibig sabihin nito, ang pag-ibig din natin sa kapwa ay dapat lalong naipapadama kapag kailangang kailangan. Sa oras ng pagkakasakit, sa oras na kagipitan, kapag tila ba wala nang nangyayaring tama, dito mas napapatunayan ang ating pagmamahal. Sa lahat ng ito, dahil naranasan itong lahat ni Jesus bagamat Siya’y walang kasalanan, ang Kanyang puso ang pinakamainam na pahingahan natin. Ang puso ni Jesus ang ating kanlungan kapag tayo ay napapagod sa mundo na ito sa dami ng ating mga hinaharap at pagsubok. Pumunta tayo sa Kanya sa Banal na Sakramento sa Altar. Naroroon Siya. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating iniintindi, inaalala at mga nararamdaman. Nakikinig si Jesus at malapit Siya sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Nasa Banal na Sakramento Siya at laging naghihintay sa atin. Nasa atin ding katahimikan at nasa loob natin. Wala Siya sa malayo at lagi lagi Siyang nananabik sa atin. Tayo ba, nararamdaman ba natin ito o nahila na rin tayo ng sistema ng mundo?

Nawa makita natin ang pag-ibig ni Jesus na tapat at lalong nag-aalab sa gitna ng krisis. Kahit walang krisis, nawa ay dumulog tayo sa Kanya sa araw-araw nating buhay. Gayahin natin Siya at gawin nating ating lakas. Hindi man laging madali ang buhay subalit ang Panginoon ay tapat. Hindi Niya tayo pababayaan. Kung itong katotohanan lamang ang ating kakapitan, hindi tayo malulugmok sa sobrang kalungkutan kahit napakahirap ng ating pinagdadaanan. Kung mananatili tayo sa Kanya ay mananatili rin Siya sa atin at mananahan sa atin. Ngayong araw na ito ay italaga natin ang ating sarili kay Jesu Cristo at sa Kanyang Kamahal-mahalang puso. Sabihin natin nang sabay sabay: “Kamahal-mahalang puso ni Jesus, gawin mong ang puso namin ay maging tulad ng iyo. Manahan nawa kami sa iyong puso sapagkat kami ay nananalig at nagtitiwala sa iyo.” Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Please like, follow and share! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.