Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sa Wakas ng Panahon”

Nobyembre 15, 2019. Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Karunungan 13, 1-9
Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos.
Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig,
ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay.
Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang,
ngunit hindi nila nakilala siya, na lumalang sa mga ito.
Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos,
ang mga bituing naglalayag sa karurukan,
ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan,
ang kinikilala nilang mga diyos na namamahala sa daigdig.

Kung kinilala nilang diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan,
dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong Maykapal.
Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito.
Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito,
dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito.

Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilkha,
makikilala natin ang Lumikha.
Baka naman hindi sila dapat sisihin nang lubos.
Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos,
ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap.
Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila,
lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita.
Hanggang sa naniwala silang diyos nga ang mga ito.
Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw.

Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob,
bakit di nila nakilala ang Panginoong maglikha sa lahat?

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5
Tugon: Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

MABUTING BALITA
Lucas 17, 26-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao’y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at aupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng Anak ng Tao.

“Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo: may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon; kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaing magkasamang gumigiling; kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid; kukunin ang isa at iiwan ang isa.” “Saan po, Panginoon?” tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, “Kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat!

Malapit nang matapos ang kalendaryo ng ating simbahan. Sapagkat nalalapit na naman itong magsimula ulit sa Adbiyento bago magpasko. Kaya naman ngayon ay pinagninilayan natin ang katapusan. Ang wakas ng panahon kung saan, darating ulit si Jesus upang husgahan tayo. Anong klaseng mga tao tayo pagdating ng Panginoon?
Hindi natin alam ang oras ng kanyang pagdating subalit alam natin at naniniwala tayong darating ito. Tuwing Banal na Misa sabay sabay nating dinadasal ang Credo matapos ang Homiliya at nakalagay doon na si Cristo ay nasa kanan ng Ama at “ Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay, at nangangamatay na tao”

Kaya naman kailangan tayong maging handa sa lahat ng oras. Paano tayo maghahanda? Una sa pananalangin. Manalangin tayo sa lahat ng oras. Sa tuwa man o sa hinagpis sapagkat dito nabubuo ang relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, magsakripisyo para sa kapwa at sa ibang tao. Hindi lamang sa sarili o mga mahal sa buhay. Magsakripisyo tayo upang makagawa ng mabuti. Dito tayo huhusgahan ng Panginoon kung tunay tayong naging mga anak Niya o sa pangalan lang. Maging tapat tayo sa isip, salita at gawa. Hindi maaring salita lang. O isip lang. O sa gawa ngunit walang pagmamahal. Kailangang lahat ng tayo at mayroon tayo ay maialay sa Panginoon at kapwa katulad ni Jesus sa Krus.

Pagdating ng panahon ay ihihiwalay ang mga mabubuti sa masasama sa huling paghuhusga sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa at pagmamahal sa Diyos. Tayo habang nalalaman ang mga bagay na ito ay binibigyang panahon ng Panginoon. Manalig tayo sa Kanyang salita at gawin natin ito. Tandaan natin na ang buhay dito sa mundo ay mabilis at lumilipas. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Ang pinaghahandaan dapat ay ang buhay na walang hanggan at kung paano tayo makakarating sa langit – ang ating permanenteng tirahan. Ano ang kaya nating ibigay para lang makamtan ito? Ano ang kaya nating ibigay upang makasama lamang ang Diyos at kaligayahan na walang hanggan kasama Niya?

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Reflections : Francesca Maria Margarita D.J.
🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.