Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sagradong Buhay May-asawa at Pamilya”

 

 

 

Agosto 14, 2020. Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir. Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 16, 59-63
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: “Ilalapat ko sa inyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa inyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin, hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila’y isasama ko sa iyo bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayo’y makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6
Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

MABUTING BALITA
Mateo 19, 3-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Hesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito: “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan?” Sumagot si Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulatan na sa pasimula’y nilalang sila ng Maykapal, lalaki at babae? At sinabi, ‘Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.’ Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa.

Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.” Tinanong siya ng mga Pariseo, “Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?” Sumagot si Hesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayun sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya rin.”

Sinabi ng mga alagad, “Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa.” Sumagot si Hesus, “Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba’t ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni San Maximiliano Maria Kolbe! Isinalaysay ni Jesus ang tungkol sa kasal sa ating Ebanghelyo ngayon. Tungkol sa diborsyo, sinabi niya “Subalit hindi gayun sa pasimula.” Mula sa pasimula, itinatag ng Diyos ang kasal. Nang dumating si Kristo, itinaas niya ito sa pagiging isang sakramento. Ito ay isang panata sa minamahal at sa Diyos. Ito ay hindi ilang sumpaan ng dalawang tao; ito ay Banal na pagtatalaga at pangako ng sarili para sa isa’t isa kasama ng Diyos, sa Kanyang banal na altar sa simbahan habang buhay.

Sa palagay mo ba nilikha ng Diyos ang kasal o buhay pag-aasawa at dinisenyo ang lahat ng ito para lamang magkahiwalay ang dalawa sa susunod? Hindi ito ginagawa ng Diyos kundi ang tao. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, nangyari ang diborsyo na gawa lang ng tao.

Samakatuwid, tungkulin pa rin natin mga Kristiyanong panatilihing sagrado ang pagpapakasal at buhay pamilya. Ang pagkawasak ng magagandang dinisenyo ng Diyos sa pag-aasawa at buhay ng pamilya na nagtataguyod ng mga kagandahang-asal, ugali at tradisyon ay dahil sa pagpapabaya, mapanghimagsik na mga saloobin laban sa mga dating tradisyon na napatunayan na naging kapaki-pakinabang sa paglipas ng mga panahon at henerasyon sa mga nakaraang siglo, hanggang sa nakalimutan na ang mga ito. Nangyari ito sa pabor sa mga nasa at kagustuhan ng sarili partikular na may kaugnayan sa sex.

Ang mga magagandang asal, kaugalian at naunang tradisyon sa pagpapakasal at pag-aasawa ay hindi idinisenyo upang kunin at ipagbawal sa tao ang anumang kasiyahan. Ngunit ito ay upang maprotektahan ang dignidad ng pag-aasawa. Ang kawalan ng pre-marital sex ay pinapanatili ang katawan at isip na malinis at dalisay – karapat-dapat upang makilala ang kalooban ng Diyos kung sino ang nararapat na asawa na inihanda ng Diyos para sa taong ito. Ginagawa ito sa masinsinang pagdarasal, pagkonsulta sa magulang, pag-iisip nang praktikal at iba pang makakatulong para magtaguyod ng pamilya. Ngayon tila ata mas nauuna ang bugso ng damdamin “’pag gusto ko, gusto ko” at hindi na masyadong nakakapagdasal at nakakapag-isip. Hindi na rin masyadong kinikilala ang isa’t isa. Madalas nakabase sa “feelings” o masasayang pakiramdam, o maling ideya tungkol sa tao na hindi naman totoo at hindi nakakatulong sa haharaping buhay may-asawa at pamilya.

Saan natin makikita ang mahahalagang bagay at karunungan na ito ngayon? Sa katunayan, masyadong malayo tayo sa bangin kung saan bumagsak ang ating lipunan. Sa lahat ng mga relihiyon, ang Simbahang Katoliko lamang ang nanatiling matatag sa pagtuturo nito laban sa diborsyo. Bakit hindi natin pinag-iisipan ang mga katotohanan at kasalukuyang mga isyung ito upang malaman natin ang ating sarili kung bakit ganito ito nilikha ng Diyos?

Ang mga asawa ay dapat na salamin ng Diyos para sa bawat isa. Ang bawat pamilya ay salamin ng Banal na Trinidad kung saan may pagmamahal at bigayan. Hindi ito nilikha para sa makasariling motibo, kagustuhan o para sa sariling kapakanan. Hindi dapat pumapasok sa buhay pag-aasawa at pamilya para sa sariling kasiyahan – sekswal, pisikal, seguridad at maraming iba pang mga kadahilanan na mali. Ito ay isang paraan upang maibigay ang sarili sa iba bilang isang pagpapahayag ng pag-ibig. Ito ay isang buhay na pangako at kapwa na pagbibigay ng sarili sa pamamagitan ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa ating kakayahan, na kung saan tayo ay limitado at madaling mapagod, ngunit sa walang limitasyong kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Ang bawat tao ay dapat na mapangalagaan ng pag-ibig sa isang pamilya kasama ang parehong ina at ama. Ang bawat tao ay dapat na alagaan at minahal mula sa kapanganakan upang malaman ang pag-ibig sa paraang ito. Nang sa gayon, sa oras na dumating ang sariling kakayahan ng responsibilidad, maaari rin niyang gawin ito sa magiging pamilya – alinsunod sa mga plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin.

Nasaan na ito ngayon? Pagkatapos ay nagtataka tayo kung bakit nababagabag ang ating lipunan ngayon. Tingnan ang ating mga pamilya at makikita natin kung bakit.

Naniniwala pa ba tayo sa katotohanan na inihahayag ng ating Simbahan? Ipinagtatanggol pa ba natin at itinataguyod ito? O pinabayaan na lang ang lahat ng ito dahil sa kawalan ng pag-asa sa ating mga pamilya at lipunan ngayon? Ito ang katotohanan na pinanindigan ng Simbahang Katoliko hanggang ngayon. Mapalad ang mga hanggang ngayon, naniwala at pinanindigan ito. Sapagkat kahit sa gitna ng mga bagyo sa buhay, nagtatamasa sila ng kapayapaan.

At kung may pagkakamali man tayo sa nakaraan, hindi pa huli na gumawa ng mga pagbabago at gawin ang tama. Tapos na ang nakaraan ngunit ang hinaharap ay nasa atin pang palad.
Sa ating sariling paraan, paano natin matutulungan mapangalagaan ang kabanalan ng kasal at buhay pamilya?

Ang isa pang tanong ay, “paano ko mahalin ang aking pamilya?” Minsan sinabi ni Santa Mother Teresa ng Calcutta, “kung nais mong baguhin ang mundo, umuwi ka at mahalin ang iyong pamilya.” Ang pamilya ang pangunahing yunit ng lipunan. Kung gumuho ang pamilya, ano sa palagay mo ang mangyayari sa lipunan? Kung ang pundasyon ay gumuho, ano pa kaya ang mangyayari sa gusali? Maaaring ito ay maliit na bagay sa ordinaryong buhay ngunit maaari nating makita kung gaano kahalaga ito – para sa pagpapatuloy ng ating lahi ng tao at para sa mga susunod na henerasyon. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.