Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sakit na Dulot ng Kasalanan”

Photo Credit: imgur.com

 

Abril 12, 2019. Biyernes. Ika-5 Linggo ng Kwaresma.

Salmo 18: Sa kahirapa’y humibik, at ako’y iyong dininig. 

Unang Pagbasa: Jeremias 20:10-13

Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong “Takot sa Lahat ng Dako.” Sinasabi nila, “Isumbong natin! Isumbong natin sa may kapangyarihan!”

Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya; pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan.”

Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma;
mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin, mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman.
Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon.

Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na Makapangyarihan sa lahat, alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.

Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.

Awitan ninyo si Yahweh, siya’y inyong papurihan, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan.

Ebanghelyo: Juan 10:31-42

Ang mga pinuno ng mga Judio’y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya’t sinabi sa kanila ni Jesus, “Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako’y inyong babatuhin?”

Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, “Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.”

Tumugon si Jesus, “Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, ‘Sinabi ko, mga diyos kayo’?

Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan.

Ako’y pinili at isinugo ng Ama; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?

Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan.

Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako’y nasa kanya.”

Kaya’t tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya’y nakaalis.

Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya’y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, “Si Juan ay walang ginawang himala ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito.”

At doo’y maraming sumampalataya kay Jesus.

Pagninilay:

Lumulubha ang pagkainis at galit ng mga tao kay Jesus at ang kanilang kagustuhang patayin ang ating Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, makikita na natin marami ring taong mga galit sa Diyos. Maraming taong nagtatampo sa kanya, di na sumasampalataya, mahina ang tiwala, madalas pa nga ay kinukutya ang Panginoon. Karapat-dapat ba si Jesus para sa lahat ng mga ginagawa nating kasalanan sa kanya?

Hindi. Siya ay pawang kabutihan at pagmamahal sa atin. Subalit ano ang isinusukli ng mga tao sa kanya? Mula noon hanggang ngayon, ito’y paulit-ulit na nangyayari. Kaya ating alalahaning ang pananalangin natin ay hindi lamang para sa atin. Kung hindi lalong lalo na sa mga kaaway ng simbahan at ang tumatanggi sa Diyos.

Walang kahit anong kailangan ang ating Panginoon dahil siya’y perpekto at ganap na. Subalit dahil sa kanyang lubos na pag-ibig sa sangkatauhan, gusto niyang tayo’y makasama ngayon at hanggang sa buhay na walang hanggan.

Ang pag-ibig niya sa atin ay may lawak na hindi naabot ng ating isipan ngunit sa gayong paraan din, ito’y nakikita sa maliliit na bagay. Sa pagkain na ibinibigay niya sa atin, sa hangin na ating hinihinga, sa proteksyon at kaligtasan na kanyang idinudulot at napakarami pang iba.

Ano ang ibibigay natin sa Diyos bilang ganti? Bagamat hindi natin mapapantayan ang lubos na ibinibigay niya sa atin subalit ano ang maiaalay natin sa Diyos bilang pasasalamat? Ito ba? Pangungutya, pang-aalipusta, panghuhusga, kawalang kapatawaran sa kapwa?

Pagnilayan natin ng mabuti ang kabutihan ng DIyos sa iyo sa pananalangin at katahimikan at mamili ng iaalay sa Panginoon – kung maari’y lahat lahat ng iyong sarili dahil ito ang gusto ng Diyos na alay. Ang buong puso, kaluluwa, isip at buhay natin ay kanya lamang. Para na rin sa ating mga kapatid na nawawalay sa kanya. Mas kailangan nila ngayon ng pananalangin.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

 

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.