Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sakripisyo at Panalangin”

Pebrero 28, 2020. Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo.

UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”
Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.

Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang iyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong dugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon.
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
ako’y tutugon agad.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19
Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-aayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa lahat! Ngayon po ay unang Biyernes ng kuwaresma. Inaanyayahan po tayo na mangilin o “abstinence from meat” sa wikang Ingles bilang sakripisyo, pakikiramay at paghahanda sa darating na paggunita sa kamatayan ng Panginoon sa Biyernes Santo. Mula po ito sa edad na 14 pataas. Ito po ay taos pusong pag-aalay po ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Hindi lamang isang obligasyon o alituntunin kung hindi mahal natin ang Diyos at gusto nating makibahagi sa pagdurusang inialay Niya upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. May panahon para kumain at magsaya. May panahon din upang tumangis at mag-alay ng sakripisyo at ito nga ay ang panahon ngayon ng kuwaresma. Ano po ang gusto nating ialay sa Panginoon? Hindi lamang pagkain o hindi pagkain ng kung ano kung hindi paghingi ng tawad sa kasalanan. Pangungumpisal, pagkakawanggawa, pagpapatawad ng kaaway, pagpigil sa ating mga galit at paglabas ng poot at sama ng loob na sumisira sa ating relasyon sa kapwa. Ang mga ito ang dapat nating pigilin at ialay bilang sakripisyo. Kung ano ang mas mahirap at mas makakabuti para sa atin at sa kapwa.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.