Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sama-samang Gumawa ng Mabuti sa Kapwa”

Photo Credit: commons.wikimedia.org

 

 

Pebrero 27, 2019. Miyerkules. Ika-7 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 119: Ang sa utos mo’y magmahal payapa yaong buhay.

Unang Pagbasa: Sirac 4:11-19

Kinakalinga ng Karunungan ang mga humahanap sa kanya; sila’y kanyang tinuturuan. Ang nagmamahal sa kanya’y nagpapahalaga sa buhay; ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan.

Ang nagkamit ng Karunungan ay magtatamo ng karangalan, pagpapalain siya ng Panginoon saanman siya pumunta.

Ang naglilingkod sa Karunungan ay naglilingkod sa Panginoon; iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa Karunungan.

Ang sumusunod sa kanya’y humahatol nang wasto; ang nagpapahalaga sa kanya’y nabubuhay nang matiwasay.

Magtiwala ka sa Karunungan at kakamtan mo siya; mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan.

Sa pasimula’y isasama ka niya sa mga liku-likong landas, tatakutin ka niya at pupunuin ng alalahanin.

Pagtitiisin ka niya ng bigat ng kanyang mga tuntunin, at susubukin ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos, hanggang sa ikaw ay pagtiwalaan niya.

Pagkatapos, agad-agad ka niyang lalapitan; ihahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim, at bibigyan ka niya ng kaligayahan.

Ngunit kapag siya’y iyong tinalikuran, pababayaan ka niya at mabubulid ka sa kapahamakan.

Ebanghelyo: Marcos 9:38-40

Sinabi sa kanya ni Juan, “Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kabilang sa grupo.”

Ngunit sinabi ni Jesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa akin.

Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin.

Pagninilay:

Ang mga alagad ni Jesus ay nag-alala sa mga ibang taong hindi nila kilala sapagkat natatakot silang sila’y mga kalaban. Marahil ay nangangamba din silang sila’y maungusan. Subalit si Jesus na mismo ang nagsabi sa kanila na hindi dahil hindi nila kilala ay hindi na sila panig sa Diyos.

Ang mahalaga ay pare-pareho tayong naglilingkod sa Panginoon. Hindi katuruan ng Panginoon na ang mga grupo ay magkaroon ng kumpitensiya at ipangalandakan ang kanilang sariling pangalan at mga gawain. Sapagkat lahat ito’y gawa ng Panginoon.

Ang lahat ng mabuti ay gawa ng Diyos. Hindi dapat nating pigilan ang ibang pangkat dahil hindi natin sila gusto o kilala o dahil takot tayong masapawan.

Bilang isang tunay na Kristiyano ay dapat tayong manalangin na maging tulad ni Jesus, puno ng habag at pag-unawa sa lahat ng tao. Sinasabi na rin mismo ng ating Panginoon na ang ating kapitbahay na dapat ibigin ay hindi lamang ang nasa malapit kung hindi ang lahat ng tao lalo pa yung mga malalayo, yung mga iba sa atin, yung mga nang-aaway sa atin. Itong lahat ng ito’y kasama at mahal ng Diyos.

Mas lalong malaking kasalanan kung may mga gumagawa ng mabuti at pipigilan o ating pipintasan dahil hindi natin sila gusto. Sa halip, bakit hindi rin tayo gumawa ng mabuti sa ating sariling buhay at kakayanan? Nang sa gayon, maging tunay din tayong mga Anak ng Diyos?

Ibig sabihin nito’y hindi tayo dapat maghuhusga agad-agad ng ating kapwa tao. Kung makikita nating dahil sa Panginoon ay masigasig ang kanilang pananamapalataya ay dapat silang ipanalangin at suportahan upang manatili sa Panginoon. Kung sa tingin naman natin sila’y naliligaw ng landas ay mas lalong dapat natin silang ipanalangin. Ang buhay lamang natin ang ating nasa kamay at hindi ang iba.

Sa halip na tayo’y tumingin ng kakulangan o kapintasan ng iba, bakit hindi natin tingnan ang ating sariling pagkukulang?

Mas malayo ang ating mararating sa ganitong paraan. Kung ganito tayo sa ating sarili at Diyos mismo ang tutulong sa atin kung itataas natin sa Kanya ang lahat ng ito. Iisang pamilya tayo ng Panginoon Diyos dapat tayong magtulungan – sa panalangin, sa pagsasalita ng may pag-asa at sa gawaing mabubuti.

“Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin.”

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend the Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.