Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “San Jose, Marangal na Manggagawa”

 

 

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “San Jose, Marangal na Manggagawa”

Mayo 1, 2020. Kapistahan ni San Jose Manggagawa. Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Unang Pagbasa: Genesis 1:26-2:3

26 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” 27 Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila’y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, 28 at sila’y pinagpala niya. Sinabi niya, “Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa.

29 Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo. 30 Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari. 31 Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaanim na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. 2 Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw, at siya’y nagpahinga sa ikapitong araw. 3 Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat.

Ang Salita ng Diyos

Ebanghelyo: Mateo 13:54-58

Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya’t kanilang itinanong, “Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? 55 Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid? 56 At tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan?” 57 At siya’y hindi nila pinaniwalaan.
Kaya’t sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang isang propeta’y iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan.” 58 At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni San Jose Manggagawa! Maligayang araw din po ng mga manggagawa ngayong araw na ito.

Napakabilis ng araw at unang araw na po ng Mayo ngayon. Si Jesus ay anak ng isang karpintero. Si San Jose ay nagtrabaho bilang isang karpintero sa kanyang buong buhay upang pakainin at buhayin si Jesus at ang kanyang asawang Maria. Kaya naman ang isang trabaho ay marangal. Hindi lamang ito para sa sarili kung hindi para sa ibang taong pinagsisilbihan at sa pamilya na binubuhay. Ang Diyos ay unang nagtrabaho nung ginawa Niya ang mundo. Nagpahinga rin Siya sa ika-7 araw at ganoon din naman tayo sa araw ng linggo. Ang araw na ito ay banal. Ang pagtatrabaho ay banal din kung isasama natin ang Diyos. Ialay natin ang trabaho at bawat gawain sa Kanya. Maari rin natin Siyang kausapin habang tayo ay may ginagawa at ito ay magiging isang dasal. Kasama natin ang Panginoon sa lahat.

Kahanga-hangang isipin na maging si Jesus ay natuto ng hanapbuhay na ito mula kay San Jose at nagtrabaho rin bilang karpintero. Bagamat Siya ay Diyos. Pinili Niyang maranasan ang lahat ng ito upang makiisa sa ating lahat na ganito rin ang nararanasan. Ang kaibahan lamang, ngayon sa panahon na ito ay marami nang umaatake sa pagtatrabaho nang may dignidad. Marami ngayon ang ‘di pinapaswelduhan ng tama. Marami ang mga api at pwersahang pinagtatrabaho. Ang iba naman ay krimen at ilegal ang ginagawang hanap-buhay. O kaya naman ay laging inuuna ang trabaho kaysa pamilya at doon na lamang napupunta ang oras at ang buhay ng tao sa trabaho niya. Madalas itong nangyayari ngayon. Si San Jose ay nagpapaalala sa atin, na marangal ang ating ginagawa. Ito ay para sa ibang tao at para sa pamilya, hindi para iwan ang pamilya. Kailangan magkaroon tayo ng balanse upang magkaroon ng oras para sa lahat. Maging sa Diyos. Dahil kung hindi, baka dinidiyos na natin ang trabaho. Magandang pagnilayan ito ngayon sa panahon ng quarantine.

Sa Diyos galing ang ating mga trabaho. Ialay din natin sa kanya ang lahat ng ating mga gawa at gagawin pa. Hayaan nating gabayan Niya tayo. Ipanalangin din natin ang mga taong walang hanapbuhay o wala sa magandang estado ng paghahanapbuhay pati ang mga gumagawa ng krimen. Kaawaan nawa tayong lahat ng Panginoon at kalugdan Niya. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Bible Gateway

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.