Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sandigan Natin ay Diyos”

Photo Credit: light-dark.net

 

Abril 8, 2019. Lunes. Ika-5 Linggo ng Karaniwang Panahon.

Salmo 23: Kahit sa daang madilim Panginoon ko’y kapiling.

Unang Pagbasa: Daniel 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62

Kaya hinatulan si Susana ng kamatayan. Napaiyak siya nang malakas. (…) Alam mo na di totoo ang sinasabi nila. Mamamatay ba akong hindi ginawa ang kinatha nila sa kanilang kabuktutan?”

Dininig ng Diyos si Susana.. (…) Tumayo si Daniel sa gitna at nagsabi: “Napakahangal na ba ninyo, mga anak ng Israel, upang kondenahin ang isang kapatid nang walang pagsisiyasat at malinaw na ebidensiya?

Magsibalik kayo sa hukuman, pagka nagsinungaling ang mga lalaking ito sa pagsaksi laban sa kanya.” (…)

Sinabi ni Daniel sa mga tao: “Pahiwalayin ninyo ang mga ito at sisiyasatin ko silang isa-isa.” (…)

Nagsigawan sa galak ang buong asemblea at nagpuri sa Diyos na tumutulong sa umaasa sa kanya. Binalingan nila ang dalawang matanda na sa pagsisikap ni Daniel ay nabigyang-sala ng kanila na ring bibig. Alinsunod sa batas ni Moises, inilipat sa kanila ang hatol na ninais nilang igawad sa kanilang kapwa. (…) Sa ganyan naligtas ang buhay ng isang walang kasalanan.

Ebanghelyo: Juan 8:12-20

Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.”

Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, “Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili; walang katotohanan ang ganyang patotoo.”

Sumagot si Jesus, “Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan.

Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kaninuman. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin.

Nasusulat sa inyong Kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. 18 Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili, at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin.”

Siya’y tinanong nila, “Nasaan ang iyong ama?”

Sumagot si Jesus, “Hindi ninyo ako kilala, at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya.”

Ito’y sinabi ni Jesus nang siya’y nagtuturo sa Templo, sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras.

Pagninilay:

Malapit na ngang hulihin at dakpin si Jesus at ito na nga ang ating huling linggo bago ang Semana Santa. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa paglilitis at hustisya. Magkaiba ang paghatol ng tao at ng Diyos. Ang hatol ng Diyos ay laging patas. Walang makakatakas sa kanyang hustisya. Dito man o hanggang sa kabilang mundo.

Subalit ang mga hindi naniniwala sa Panginoon ay magiging maiksi ang pananaw sa buhay. Para sa kanya’y natatapos ang lahat dito sa mundo. Ngunit ang may matindinng pananampalataya sa Diyos gaya ng ating Panginoong Jesus, kahit apihin, usigin at patayin, ay mananalo pa rin sa bandang huli.

Nakuha man ng mga masasama ang kanilang kagustuhan. Ito ay panandalian lamang dahil kapag hindi sila nagbago at nagsisi ay pagbabayaran nila ito sa Diyos at ito ang pinakamatinding paniningil sa lahat.

Hindi lang sa oras natin sa mundo kung hindi sa buhay na walang hanggan.

May kaaway ka ba o kasamaan ng loob? Ipagpaubaya mo siya sa Diyos at maniwala kang kapag hindi ka nagkimkim ng sama ng loob at paghihiganti ay Diyos ang siyang kakamit ng hustisya mo. Dito man o sa kabilang buhay.

Ang bawat hinagpis natin ay ialay natin sa Diyos at siya ang bahalang gumawa ng paraan at gawing bago ang lahat ng bagay. Papalitan niya ang mga nawala sa iyo. Higit pa kaysa sa nawala sa iyo. Magiging bago ang iyong puso at buhay basta ibigay natin sa kanya ang lahat ng ating inaalala at mga taong kagalit natin at umaaway sa atin. Diyos ang ating magiging sandigan hanggang buhay na walang hanggan.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.