Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF Jesus Christ Religion

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “ Si Jesus ang aming Sandigan”

Hunyo 12, 2019. Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon. 

2 Corinto 3, 4-11 Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9 D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Mateo 5, 17-19

UNANG PAGBASA 2 Corinto 3, 4-11

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito; ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami’y maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa Kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu’y nagbibigay-buhay.

Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos, anupat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises bagamat ang kaningningang ito’y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa Kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang-sala, Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman.

Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9

Tugon: D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

Ang Poon na ating Diyos ay lubos na papurihan; sa harap ng trono niya’y sambahin ang ngalang Banal! Tugon: D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

Si Moises at Aaron, mga saserdote niya; at si Samuel nama’y lingkod na sa kanya ay sumamba; nang ang Poo’y dalanginan, dininig naman sila. Tugon: D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

Ang Poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap; sila naman ay nakinig utos niya ay tinupad. Tugon: D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

O Poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad; ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa’y hindi tumpak. Tugon: D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan, sa banal na bundok niya sambahin ang kanyang ngalan! Siya’y ating Panginoon, siya’y ating Diyos na banal! Tugon: D’yos na Makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal.

ALELUYA Salmo 24, 4b. 5a Aleluya! Aleluya! Panginoon, ituro mo na ‘yong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA Mateo 5, 17-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. 

Pagninilay:

Bakit ba tayo sumusunod sa Diyos? Ano ang dahilan? Takot ba sa batas Niya o pag-ibig na dulot ng Espiritu? Magkaiba ang dalawang bagay na ito. Gaya ng sabi ng mga Banal, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit sa mata mo o mata ng tao ang iyong ginagawang mabuti para sa kapwa. Ang mahalaga ay ang intensyon mo sa puso kung bakit mo ito ginagawa. 

Ang mga tao sa lumang tipan – ang mga Israelita ay mahilig sa mga batas. May nasusulat na batas na ang Diyos na binigay ni Moses sa tableta. Mula sa mga ito ay nagkaroon ng napakarami pang maliliit na batas na umaabot sa daan-daan. Subalit, may mali pa rin sa mga pagkakaintindi ng karamihan sa mga Israelita sapagkat, mas pinipilit nilang sundin ang batas na nakakaligtaan na ang puso at damdamin ng Espiritu dahil ang tao ay hindi para sa batas.

Tulad na lamang ng kahigpitan sa batas na tuwing linggo ay dapat galangin ang araw ng Panginoon. Wala dapat magtatrabaho. Ngunit pati ang pagpapagaling ng may sakit ay ipinagbabawal nila kahit makabubuti ito. Ang batas ay para sa tao – para ito sa ikabubuti natin. Kung ang batas ay nagagamit sa masama, dito may mali. 

Kaya nga dumating si Cristo upang bigyan tayo ng panibagong Espiritu na higit sa pagsunod sa batas ang kaalaman. Nanahan niya sa loob natin upang turuan tayo mula sa kaibuturan ng puso. Nang sa gayon ay makapagkawanggawa tayo hindi sa ano pa mang dahilan tulad ng dahil ito’y kailangan lamang subalit dahil galing mismo sa ating damdaming tunay na nagmamahal sa kapwa. Lahat ng ating kakayanan pati ang ating lakas ay galing sa Diyos. Hindi tayo namumuhay mag-isa. Si Cristo ang katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan mula una pa lamang.

Marahil ay hindi ito maiintindihan ng mga taong bilib sa kanilang sariling abilidad sa pagtupad ng batas at pagsunod sa Diyos. Sapagkat mula noon, si Cristo ay napasaatin na. Sa kanya, sa pamamagitan Niya at kasama Niya lamang natin magagawa at mapapagtagumpayan ang lahat ng bagay gaano man ito kahirap. Dahil na kay Cristo na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa.

Kailangan lamang natin hingiin ang kanyang gabay, tulong at direksyon nang may buong sinseridad at dedikasyon. Manalangin tayo sa Espiritu Santo bawat sandaling kailanganin natin sapagkat siya’y napakalapit. Siya ay nasa loob natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay na mabuti at matiwasay. Hindi dahil naniniwala tayo sa ating sarili. Ngunit dahil kay Cristong pinagmumulan ng lahat ng maganda at mabuti sa atin. 

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin tayo. + Jesus, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Espiritu Santo, patnubayan mo po kami. Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.