Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Jesus ang Daan ng Buhay”

 

 

Mayo 13, 2019. Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Juan 10, 1-10

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 11, 1-18

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol
Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya’t nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya’y pinuna ng mga kapatid na Judio. “Nakituloy ka sa mga Hentil, at nakisalo sa kanila!” sabi nila. Kaya’t isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula:

“Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop: lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap, at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, ‘Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka’t kumain!’

Subalit sinabi ko, ‘Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat.’ Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, ‘Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos!’ Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio.

Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay, at sinabi sa kanya, ‘Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan.’ Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, ‘Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo.’ Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos?”

Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. “Kung gayun,” sabi nila, “ang mga Hentil ma’y binigyan din ng pagkakataong magsisi’t magbagong-buhay upang maligtas!”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.
Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?
Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Ang totoo’t ang liwanag, buhat sa ‘yo ay pakamtan,
upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal
sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.
Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Sa dambana mo, O Diyos, ako naman dudulog,
yamang galak at ligaya ang sa aki’y iyong dulot;
sa saliw ng aking alpa’y magpupuri akong lubos
buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos!
Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

ALELUYA
Juan 10, 14
Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.

MABUTING BALITA
Juan 10, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay-pinto, at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya’y nangungunan sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga’y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig.”

Sinabi ni Hesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nakikilala ang kanyang tinig.”
Kaya’t muling sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko’y maliligtas. Papasok siya’t lalabas, at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa’y magkaroon ng buhay – isang buhay na ganap at kasiya-siya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang lunes po sa ating lahat! Araw na naman ng botohan at sana po ay ngayong araw, bago tayo makapagdesisyon ay nakapag-isip tayong mabuti kasama ng Panginoon. Dahil ang pagboto kung ating gagampanan ay ating mahalagang tungkulin at responsibilidad ‘di lamang sa bansa kung hindi sa Diyos. Na sana tayo ay makapaghalal ng kandidatong pinagisipan na tapat na mamununo sa bayan para sa ating mga kababayan at para na rin sa mga susunod na henerasyon pa.

Gaya sa pagbasa kahapon, ang Panginoon ang Mabuting Pastol. Hanggang ngayon nga, ito ay kanyang inilalarawan. Siya ang pintuan kung saan tayo makakapasok. Saan pa ba? Kung hindi sa kaharian ng Ama. Sa Kaharian ng Buhay na Walang Hanggan at kaligayahan. Dito man hanggang sa kabilang buhay.

Minsan ay akala natin, matatagpuan natin ang kaligayahan sa ibang bagay. Paglilibang, materyal na bagay, bagong ari-arian, kotse, trabaho o minsan kahit mahal sa buhay.
Ngunit ‘di ba kayo nagtataka kung bakit tila lahat ng ito’y naglalaho. Lalo ang mga bagay na madaling maluma at mapalitan. At madalas kung kailan pa tayo wala ng mga ito, ay saka pa natin nakikita ang Diyos. Sapagkat, ibig ng Panginoon na walang tayong ibang dapat ibigin at sundin kung hindi Siya.

Papakinggan natin ang kanyang Salita bilang mga tupa. Kapag sinabi ni Jesus na tayo ay magbigay at maglingkod sa kapwa. Doon natin matatagpuan ang ligayang hindi maagaw sa atin at hindi basta basta maglalaho.

Sapagkat nagtatanim tayo ng kayaman sa langit hindi sa lupa. Kung ang mga tao dito na makasalanan ay may kakayanang maging galante. Paano pa kaya ang Panginoon sa kanyang pagpapala sa atin?

Oo at dahil sa mapagmataas nating puso ay mahirap sumunod sa Diyos. Kapag punong puno tayo ng sarili, madalas ang ating sariling kagustuhan ang nasusunod kaya tayo nagkakamali. Subalit ang Diyos ang ating Pastol at nasa kanya ang landas na bagamat di liban sa mga suliranin ay siguradong para sa ikabubuti natin.

May tiwala ba tayo sa kanya? Handa ba tayong kalimutan ang ating sariling kagustuhan alang-alang sa Diyos? Naniniwala ba tayong ang mga paraan niya ang pinakamainam at pinakamaganda kahit hindi natin naiintindihan?

Kung hindi, ay bakit? Ano ang humaharang sa iyo upang magtiwala?

Pagnilayan at ipanalangin natin ito. +

Pagpalain po kayo ng Maawain at Mapagmahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMM.

 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.