Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Jesus at ang Ama Natin”

Mayo 9, 2020. Sabado sa Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon.

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 13, 44-52
Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Apostol

Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Judio nang makita nila ang maraming tao, kaya’t nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe, “Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya’t pupunta kami sa mga Hentil. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon:

‘Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil
upang maibalita mo ang kaligtasan
hanggang sa dulo ng daigdig.’”

Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya; at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan.

Kaya’t lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Judio ang mga babaing sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayun din ang mga lalaking pinuno ng lungsod: ipinausig nila sina Pablo at Bernabe, at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya’t ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga tagaroon, at sila’y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

MABUTING BALITA
Juan 14, 7-14
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita.”

Sinabi sa kanya ni Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami.” Sumagot si Hesus, “Matagal na ninyo akong kasama, Felipe! Diyata’t hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing: ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasaakin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin: ako’y sumasa-Ama at ang Ama’y sumasa-akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Karugtong pa rin ng Ebanghelyo kahapon ang Ebanghelyo ngayon na mga tagpo sa huling hapunan. Ipinahayag ni Jesus ang pagiging isa nila ng Ama. Sinabi Niyang kapag nakilala na Siya, nakilala na rin ang Ama. Ang pagkakita at pagkakilala sa Kanya ay pagkakita at pagkakilala sa Ama sapagkat ang Ama ay na kay Jesus at si Jesus ay naman ay nasa Ama. Subalit si Felipe ay nagsabi pa na ipakita ni Jesus ang Ama. Kaya naman ganoon ang reaksyon ni Jesus.

Tila ba parang hindi napakinggan ni Felipe ang sinabi ni Jesus. Sa dami rin ng rebelasyon ni Jesus sa panahong magkakasama sila, at ngayon nga ay “climax” na ng pampublikong ministro ni Jesus, hindi pa rin pala naintindihan ni Felipe ang lahat. Minsan may ugali rin tayong ganito. Hindi natin naiintindihan kahit nasa harapan na. Kahit inihayag na ng paulit-ulit, hindi pa rin naintindihan. Kaya inulit na naman ni Jesus ang Kanyang sinabi, “Ang sinumang nakakita sa akin, ay nakakita sa Ama”. Kapag nakikita natin si Jesus, ano ba ang ating nakikita? Ano ba ang ibig sabihin ng si Jesus at ang Ama ay iisa? Nawa, kapag tumitig tayo sa Panginoon, sa Krus, sa kanyang mga imahe at maging sa adorasyon ng Banal na Santisimo Sakramento o “Blessed Sacrament”, makita natin ang kanyang pag-ibig, awa at ang kapangyarihan na Siya ang dakila sa lahat. Hindi na natin kailangan pang maghanap ng pag-ibig, pag-asa, kasagutan sa kahit saan pa lalo sa mga makasalanan na mga bagay, sapagkat na kay Jesus na ang lahat ng hinahanap natin.

Madalas kasi, gaya ni Felipe, kulang tayo sa paniniwala at mas pinaniniwalaan ang sariling pag-iisip. Ang pananampalataya ay hindi ganito, hindi natin ginagamit ang sariling isip at paraan sa pananampalataya. Kaya ito mahirap dahil ito ay laging mas malaki at lagpas kaysa sa ating sarili. Galing sa Ama, patungo sa Anak sa Kanyang Espiritu na namamalagi sa atin, pinapatibay tayo nito at pinalalakas upang humarap sa mga walang kasiguraduhang pagsubok. Ang pananampalatayang mas malaki kaysa ating sarili ay kinakailangang tanggalin natin ang sariling pag-iisip at maniwalang lubos sa Panginoon.

Siya na mismo ang nagsabi, makukuha natin sa Kanya anumang ating hilingin. Kung mapapansin natin, sa mga teksto, lahat ng humiling kay Jesus ay sinagot Niya, ano ang kailangan? Ano ang tinatanong ni Jesus? “Naniniwala ka ba?” Tinitingnan Niya muna kung may sapat tayong paniniwala at bibigyan Niya tayo alinsunod sa pananampalataya at paniniwala natin sa Kanya. Kaya sana, mga kapatid, lakihan natin ang pananalig natin sa Kanya. Hindi sa pera, hindi sa hula o kung saan man kung hindi kay Jesu Cristo lamang tayo manalig at umasa.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal na Diyos!

Reflections: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.