Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Kristo ang Ating Hari”

 

 

Nobyembre 24, 2019. Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon.

Paalala: Ang pagbabasa ng Ebanghelyo ngayong araw ay hindi maaring ipagpalit sa pagdalo sa misa. Mangyaring magsimba pa rin po tayo habang may oras pa, nakakalakad at wala namang sakit. Salamat po.

UNANG PAGBASA
2 Samuel 5, 1-3
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel

Noong mga araw na iyon, nagkaisa
ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta
sa Hebron upang makipagkita kay David.
Sinabi nila, “Kami’y laman ng iyong laman
at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang
hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng
Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo
ng Panginoon na gagawin ka niyang hari
upang mamuno sa kanyang bayan.” Lahat
ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga
sa Hebron at doo’y nakipagkasundo sa
kanya sa harapan ng Panginoon.
Binuhusan nila ng langis si David at
kinilalang hari sa Israel.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 4-5
Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 1, 12-20
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan ng Anak, tayo’y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya’y una sa lahat, at sa kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang Una, ang panganay na Anak ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa Anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng Anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 23, 35-43
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nilibak si Hesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, “Iniligtas niya ang iba; iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos!” Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, “Kung ikaw ang Hari ng mga Judio, iligtas mo ang iyong sarili.” At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, “Ito ang Hari ng mga Judio.” Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, “Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami!” Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, “Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ma’y pinarurusahang tulad niya! Matuwid lamang na tayo’y parusahan nang ganito dahil sa ating mga ginawa; ngunit ang taong ito’y walang ginawang masama.” At sinabi niya, “ Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na.” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa iyo: ngayon di’y isasama kita sa Paraiso.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Linggo po sa ating lahat!

Viva Cristo Rey! Maligayang Kapistahan po ng Kristong Hari sa ating lahat! Ngayon po hudyat na ng pagtatapos ng kalendaryo ng ating simbahan. Sa susunod na linggo ay adbiyento na po. Ngayon sa huling linggo ng ating simbahan ay pinagdiriwang natin ni Jesus bilang hari at may-ari ng sanlibutan. Kay rami ng mga hari sa buong mundo. Iba’t ibang pangulo, lider at maharlika sa mga bansa. Ngunit kahit pagsama-samahin ang mga ito, hindi pa rin papantay sa Panginoon. Bakit? Siya ang may lalang ng lahat. Sa Kanya ang disenyo ng bawat bagay at buhay sa langit o sa lupa. Nagkakaroon lang ng problema kapag ang mga lider at hari na ito ay hindi ayon sa disenyo ng Panginoon na pawang kabutihan, pagmamahalan at bigayan. Kung may inggitan, pagkaganid, patayan at digmaan, dito nakakagulo sapagkat hindi ito ginusto ng Panginoon. Resulta ito ng mga taong hindi siya tinatanggap bilang Hari.

Paano ba natin masasabing tinatanggap natin si Cristo bilang Hari? Unang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ang unang pagkakaiba ng mabuting magnanakaw na nagsisi habang nasa krus. Sa Kanya ipinangako ni Cristo ang paraiso dahil naniwala siya kay Jesus. Pangalawa, nagtiwala siya kahit na nasa krus sila ni Jesus. Sa gitna ng mga unos sa buhay, nakakapagtiwala pa rin ba tayo sa Panginoon? May mga pagsubok sa buhay na tila hindi natin nakikita ang solusyon agad. Huwag tayong mabahala at magtiwala lamang sa Diyos. Kung Siya ang hari natin ay ibibigay natin ang lahat ng ating pananampalataya, tiwala at pagmamahal kay Jesus. Sa gayunding paraan, makukuha natin ang kanyang kapayapaan, proteksyon at pagpapalang walang hanggan dito sa lupa hanggang sa langit. Bagamat parte na ng buhay ang Krus, dadaanan lang ito at hindi para kasadlakan. Tayo ay kabilang sa luwalhati ni Jesus kung dadaanan din natin ang Krus na tinahak ni Jesus. Ang tanda ng pagtanggap natin sa Kanya ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Kung Hari natin siya ay susundin natin ang Kanyang kalooban kahit ano pa ang kapalit. Sa pag-asang sa atin din sana sabihin ni Cristo ay isasama din Niya tayo sa paraiso.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca A. Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.