Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Maria at Jose na Pinili ng Diyos”

Photo Credits: Catholic Courier

 

Disyembre 18, 2018. Ika-3 Linggo ng Adbiyento.

Salmo 72: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Unang Pagbasa: Jeremiah 23:5-8

“Nalalapit na ang araw,” sabi ni Yahweh, “na pipili ako ng isang matuwid na Sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katuwiran.

Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya: ‘Si Yahweh ang ating katuwiran.’”

Ang sabi ni Yahweh, “Tiyak na darating ang panahon na ang mga tao’y hindi na manunumpa nang ganito: ‘Saksi si Yahweh, ang Diyos na buháy na nagpalaya sa Israel mula sa Egipto.’

At sa halip, sasabihin nila, ‘Saksi si Yahweh, ang Diyos na buháy na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay.’”

Ebanghelyo: Mateo 1:18-25

Ito ang naganap nang ipanganak si Jesu-Cristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Subalit dahil isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria nang palihim.

Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo.

Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta,

“Tingnan ninyo; ‘Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki,
at tatawagin itong Emmanuel.’”
(Ang kahulugan nito’y “Kasama natin ang Diyos”.)

Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria.

Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol.

Pagninilay:

Ano ang ibig sabihin ng pagiging “Matuwid”? Si Jose ay nailarawan sa Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng salitang ito. Ibig sabihin sa lahat ng bagay ay sinusunod niya ang Diyos nang walang pag-alinlangan at laging nakaturo ang desisyon sa kung ano ang pinamainam gawin.

Walang salita, reklamo o paghahangad ng anumang pribelihiyo kung hindi ang pagsunod sa Diyos lamang na dulot ng kanyang tiwala at pag-ibig sa Panginoon.

Noong mga panahon na iyon, ang pangangalunya ay may kaparusahang kamatayan. Dahil si Maria at Jose ay nakatakda nang ikasal sa isa’t isa, anumang iba pang relasyon sa ibang lalaki ay mabibilang na sa pangangalunya at may kaakibat na kaparusahang kamatayan ito.

Alam ito ni Jose. Kaya naman upang makaiwas sa iskandalong hiwalayan ay napagdesisyunan niyang hiwalayan nang tahimik si Maria upang kahit paano ay mailayo siya sa malalang iskandalo. Subalit kahit gayon ay alam din niyang hindi pa rin makakatakas si Maria sa habambuhay na pangungutya at tsismis ng mga tao sa kanyang kalagayan.

Naisip ninyo ba kung anong klaseng pagkabagabag ang nararanasan ni Jose? Naniniwala siyang malinis si Maria at isang birhen dahil si Maria ay lumaki sa templo at naglilingkod doon. Anong pagkabalisa kaya ang nadarama ni Jose noong nalaman niyang buntis ito? Kaya naman habang siya’y tulog, Diyos na mismo ang gumawa ng paraan upang ipaalam sa kanya ang plano ng Diyos.

Sa kabilang dako nama’y alam din itong lahat ni Maria at pinili niyang sumunod sa Diyos at “mag-oo” dahil alam niyang Diyos din ang magagabay sa kanya sa lahat ng oras upang matupad ang kanyang papel na gagampanan bilang “Ina ng Diyos”. Ang Diyos ang pumili kay Jose upang maging ama-amahan ng kanyang bugtong na anak dito sa lupa. Hindi pinabayaan ng Diyos si Maria na mag-isa at sa tamang panahon ay siya mismo ang gumawa ng paraan upang ipaintindi sa mga taong kanyang pinili ang plano.

Subalit hindi makukumpleto ang lahat ng ito kung walang “oo”. Tulad ni Maria at Jose, ang Diyos din ay naghihintay sa ating “oo” sa kanyang plano. Tayo ba’y handang makinig sa Kanya? O baka naman natabunan na ang boses ng DIyos ng maraming tinig na gustong humila sa atin kung saan-saan.

Sina Maria at Jose ang ating sundan sa pagsunod sa Diyos. Unang-una, marapat tayong makinig sa Salita ng Diyos. Pangalawa’y handang baguhin at iwan ang lahat upang sundin ito. Diyos mismo ang magiging ating gantimpala.

Sadyang marami tayong mga plano sa buhay. Madalas nagkakaroon ng mga hindi maintindihang pangyayari. Susubukin at susubukin ang ating katapatan sa Diyos. Ngunit tandaan nating walang makatatakas sa plano ng Diyos. Ang plano niya ay palaging mangyayari kung bukas ang puso natin sa kanya nang may pagtitiwala.
Pagnilayan natin ito.

Panalangin: Gabayan mo ako sa aking mga suliranin Diyos na Mapagmahal. Palayain mo ako sa lahat ng bumabagabag sa aking puso upang ako’y makasunod sa iyong kalooban, sa pamamagitan ng daan tungo sa kapayapaan. Jose at Maria, ipanalangin mo kami at dalhin mo po kami kay Jesus. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.