Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Maria, Ating Ina at Reyna”

Agosto 22, 2019. Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10
Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

UNANG PAGBASA
Mga Hukom, 11, 29-39a
Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito: “Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Ammonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko.” Sinalakay nga ni Jefte ang mga Ammonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lungsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abelqueramim. Marami silang napatay na Ammonito.

Nang magbalik si Jefte sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, “Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon.”
Sumagot ang anak ni Jefte, “Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo yamang nilob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway ng mga Ammoito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo: bayaan ninyo isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko nang dalawang buwan ang aking pagkadalaga.”

Pumayag naman si Jefte na umalis nang dalawang buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok, kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya anng hindi magkakaasawa. Pagkaraan nang dalawang buwan, nagbalik siya sa kanya ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

Ebanghelyo: Lucas 1:26-38

Nang ikaanim na buwan ng pagdadalang-tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isangdalaga na ang pangala’y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, “Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!”

Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’ymagiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan.”

“Paano pong mangyayari ito gayong ako’y isang birhen?” tanong ni Maria.
Sumagot ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos. Hindi ba’t ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayunma’y naglihi siya at ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalang-tao kahit na siya’y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” Pagkatapos, umalis na ang anghel.
Pagninilay:
Ngayon ay ating ginugunita ang pagka-reyna ni Maria. Mababasa mismo natin sa Banal na Teksto, si Jesus na isinilang ni Maria ay anak ng Kataas-taasang Diyos. Si Jesus ay Hari ng Lahat. Sinabi ng anghel na “Mamanahin niya ang trono ng kanyang ama na si David”.

At alam naman nating lahat na si David ay isang dakilang hari at kalugud-lugod sa Diyos. Sa gayung paraan, sa kultura ng mga Hudyo, ang ina ng hari ang reyna. Kaya nga matapos ang pagbabalita ng anghel kay Maria ay binati siya ni Elisabet sa pagbisita sa kanya. Ang tawag ni Elisabet kay Maria ay “Ina ng aking Panginoon”. Dito rin ay kanyang sinasambit ang pagka-reyna ni Maria. Kaya po sa ating simbahan ay ginugunita si Maria bilang reyna ng langit at lupa. Siya ay ating ina. Siya rin ay reyna at makapangyarihan ang kanyang panalangin sa Panginoon.

Paano ba siya naging isang reyna sa ating lahat? Bukod sa kanyang malakas na panalangin para sa atin, siya ay nagsisilbi sa Panginoon at sa ating lahat. Natunghayan natin ang kanyang “fiat” o pag-oo sa kalooban ng Diyos. Nagpakababa siya at hindi alintana para sa sarili ang pribilehiyo na ibinigay sa Kanya ng Diyos. Bagkus ay ipinamamahagi niya ito sa ating lahat. Bilang Reyna, dinadala niya tayo kay Jesus. Ang ating mga panalangin ay inaalay din niya sa Diyos nang walang tigil. Ganito siya dahil hindi lang siya reyna kung hindi ina at reyna nating lahat. Magdebosyon tayo sa kanya lalo sa Santo Rosaryo.

Nawa ay tularan natin si Maria sa pag-oo sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Nang tayo rin pagtapos ng buhay na ito ay magkaroon ng gantimpalang buhay at kayaman na tatagal magpasawalang hanggan. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.