Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Si Maria, Ina ni Jesus at Atin ding Ina”

 

 

Hunyo 10, 2019. Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

 

Mga Gawa 1, 12-14
Judith 13, 18 bkde, 19
Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.


Juan 19, 25-34

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 12-14

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol.

Pagkaakyat ni Hesus sa langit,
ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem
buhat sa Bundok ng mga Olibo,
na halos isang kilometro ang layo.
Ang mga ito’y sina Pedro, Juan, Santiago,
Andres, Felipe, Tomas, Bartolome,
Mateo, Santiago na anak ni Alfeo,
si Simon, ang Makabayan,
at si Judas na anak ni Santiago.

Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod,
nagtuloy sila sa silid sa itaas.
Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin,
kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Hesus,
gayun din ang mga kapatid ni Hesus.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18 bkde, 19

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Sa Bundok ng Sion,
itinayo ng Diyos ang banal na lungsod,
ang lungsod na ito’y higit niyang mahal
sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. 

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Kaya’t iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay,
O lungsod ng Diyos.
At tungkol sa Sion, yaong sasabihin’y,
“Ang lahat ng bansa ay masasakupan,
siya’y palalakasin at patatatagin ng Kataas-taasan.”. 

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Ang Poon ay gagawa,
ng isang talaan ng lahat ng taong doo’y mamamayan,
ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. 

Tugon: Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya, Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
dapat magpuri ang lahat
sa iyo at sa’yong Anak.
Aleluya, Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 19, 25-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo Panginoon. 

Noong panahong iyon:
Nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina
at ang kapatid na babae nitong si Maria,
na asawa ni Cleopas.
Naroon din si Maria Magdalena.

Nang makita ni Hesus ang kanyang ina,
at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito,
kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!”
At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!”

Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.
Alam ni Hesus na naganap na ang lahat ng bagay;
at bilang katuparan ng Kasulatan ay sinabi niya, “Nauuhaw ako!”

May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.
Itunuhog nila rito ang isang espongha,
ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig.
Nang masipsip ni Hesus ang alak ay kanyang sinabi,
“Naganap na!”

Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.
Noo’y Araw ng Paghahanda, ay ayaw ng mga Judio na manatili sa krus ang mga bangkay sa Araw ng Pamamahinga sapagkat dakila ang raw ng Pamamahingang ito. Kaya’t hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus, at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Ngunit pagdating nila kay Hesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kayang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Hesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Ngayon ay simula na ulit ng karaniwang panahon at sa panimula ng bagong panahon matapos ang Pentekostes ay ipinagdiriwang natin ang Araw ni Maria bilang Ina ng Simbahan. Bakit? Ang presensiya ni Maria ay napakahalaga sa pagpapanganak sa ating Mahal na Inang Simbahan.

Sa unang pagbasa ating natunghayan na kasama ng mga alagad si Maria upang maghintay sa pangako ni Jesus na Espiritu Santo. 

Siyam na araw ang kanilang hinintay at naroroon si Maria na ibinigay ni Jesus sa mga Kristiyano sa paanan ng Krus upang maging ina nating lahat. Si Maria ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga alagad na manatili at hintaying matupad ang ipinangako ng kanyang Anak. Ang kanyang presensiya mula noon hanggang ngayon sa mga paghihintay natin sa buhay, pagharap sa mga pagsubok at suliranin ay nagpapatatag sa ating mga Kristiyano sa pananalig kay Jesus. Siya ang nag-aakay tungo sa tuwid na daan. Sapagkat nauna na niyang napagdaanan ang lahat ng ito noong tinanong siya ng Diyos upang maging ina ng kanyang Anak – ang ating Mesiyas na si Jesus.

Naririto si Maria gaya noon sa mga alagad upang tipunin tayo upang patuloy na manalig kay Jesus sa gitna ng walang kasiguraduhang mangyari sa ating buhay. 

Aminin nating sa mga pangako ni Jesus sa atin bagamat sinabi na niyang lahat sa Salita ang mga ito. Madali pa rin tayong mainip. Gusto natin “instant” parang lahat ng bagay sa mundo na nakukuha natin nang mabilis. Kung gusto ng ice cream, manood ng TV, at ano pa man, isang punta lang sa tindahan at isang switch lang naroroon na agad ang ating kagustuhan. Madalas marami pang nagtatampo kapag tila hindi agad ibinigay ng Diyos ang hiling. Kulang na kulang sa tiwala sa perpektong itinakdang oras ng Diyos at g kanyang mga plano sa atin. Kaya binigyan tayo ng ina ni Jesus – ang kanyang sariling ina upang maging sandigan sa tuwing tayo’y nanghihina sa pananampalataya.

Dapat alam at dala dala natin ang maraming pangako ni Jesus sa atin. Naroroon sa kanyang Salita ang lahat. Bubuklatin na lamang natin ang Bibliya. Kalakip nito ang ating paniniwala na matutupad ito. Kahit ganano man katagal.

Gaya ni Maria na siyang unang naniwala sa pangako ng Diyos at sa Kanyang Salita pamamagitan ng anghel. Dahil dito, naisilang at ating Tagapagligtas na si Jesus at natupad ang kanyang misyon sa lupa. Tulad ng ating Mahal na Inang si Maria, ang paniniwala natin sa Diyos ang tanging magdadala ng bungang hindi inaasahan. Higit pa sa kaligayahan at kagandahang ating inaasam. Ang lahat ay ating magagawa kasama ng Diyos at sa pagsunod sa kanya. Sa gayon ding paraan, wala tayong magagawa kung sarili lamang natin ang ating susundin. 

Hilingin natin kay Inang Maria na magkaroon tayo ng pananampalatayang gaya ng kanya. Karunungan mula sa Espiritu na malaman at maunawaan ang mga pangako ng Diyos na magdadala sa atin ng kasaganaan sa lahat ng bagay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +

Manalangin Tayo. +

Mahal na Birheng Maria, ikaw ang aming pag-asa at modelo sa pagmamahal at pananalig kay Jesus. Tulungan mo kami at akayin kay Jesus sa tuwing kami’y naguguluhan at gustong umiba ng landas dahil sa aming kawalang pasensiya at pananalig sa Diyos. Amen. +

Pagpalain kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.