Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Simpleng Puso ni San Jose”

Photo Credit: m.blog.daum.net

 

Mayo 1, 2019. Miyerkules. Kapistahan ni San Jose 
Manggagawa. 

Salmo 34: Panginoo’y naghari na! Ang damiy Niya’y maharlika.

Unang Pagbasa: Gawa 5:17-26

Nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduseo, kaya’t kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo.

Ngunit kinagabiha’y binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, “Pumunta kayo sa Templo at ipahayag sa tao ang buong mensahe tungkol sa bagong pamumuhay na ito.” Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa Templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao.

Nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan, at tumawag ng pangkalahatang pulong ng buong Sanedrin.

Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol, ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal kaya’t nagbalik sila sa Sanedrin at nag-ulat, “Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob!”

Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa Templo. Hindi nila maubos-maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol.

Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi, “Tingnan po ninyo, ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa Templo at nagtuturo sa mga tao.”

Kaya’t pumunta sa Templo ang kapitan, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka sila pagbabatuhin ng mga tao.

Ikalawang Pagbasa: Juan 3:16-21

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya.

Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa Anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos.

Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama.

Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa.

Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos.

Ebanghelyo: Mateo 13:54-58
Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya’t kanilang itinanong, “Saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala?

Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid?

At tagarito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan?”

At siya’y hindi nila pinaniwalaan.

Kaya’t sinabi ni Jesus sa kanila, “Ang isang propeta’y iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan.”

At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya roon gumawa ng maraming himala.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan ni San Jose Manggagawa!
Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang ikalawang pista ng ating mahal na patron ngayong taon – ama-amahan ni Jesus na ating Panginoon na si San Jose. Ang una ay iyong ika-19 ng Marso kung saan ating ipinagdiriwang ang Kapistahan ni San Jose bilang asawa ni Maria. Ngayon naman ay bilang isang manggagawa. Sa araw na ito rin naman ay ating tinaguriang “Labor Day” sa ating bansa.
Bakit nga kaya mahalaga na ating pagnilayan ang pagiging manggagawa ni San Jose?

Nasasaad nga sa ating Ebanghelyo ngayon kung paanong nung bumalik si Jesus sa Nazaret, ito ang naging usap-usapan sa kanya. Ayaw nilang maniwala sa kanila sapagkat ang kanilang isip ay napako na sa kanilang nalalaman na si Jesus ay anak ng karpinterong si San Jose.

Ngunit ngayon na nahahayag na sa atin ang katotohanan, alam nating si Jesus ay tunay na Anak ng Diyos. Alam din natin na si San Jose ay ang butihing esposo ng Mahal na Birhen na piniling akuin si Jesus bilang kanyang tunay na anak mula ng magpakita ang anghel ng Diyos sa isang panaginip upang iparating ng Diyos ang kanyang planong kaligtasan para sa ating lahat. Anu-anong matututunan natin dito?

Una, na kalooban ng Diyos na siya’y magpakababa at maging kaisa nating mga tao na kailangang magpakahirap. Hindi niya piniling maging mataas na hari at political o relihiyosong lider dito sa lupa noong una.

Pinili niyang maging mahirap at walang karangyaan mula kapanganakan upang tayong lahat na naghihirap ay maging kaisa niya sa lahat. Tulad nating mga ordinaryong mamamayan, si Jesus sa patnubay at turo ni Jose ay nagbanat din ng buto upang magkaroon ng kakainin at pang-gastos sa araw-araw na pamumuhay. Sila ay mga karpintero at ito kasama ng iba pang mga trabaho ay marangal. Ang trabaho ay isang mahalaga at sagradong gawain kung ito ay iaalay natin sa Diyos.

Pangalawa, walang maliit sa paningin ng ating Panginoon. Si San Jose ay isang simple ngunit matuwid na lalaki. Isa siyang mabuting ama kay Jesus at asawa kay Maria. Wala siyang ibang espesyal o bonggang ginawa kung hindi gawin ang kanyang tungkuling samahan ang kanyang mag-ina sa hirap at ginhawa. Ang mahalaga sa kanya’y matupad niya ang tungkuling magbigay ng kanilang mga kakailanganin bagamat hindi ito marangya.

Ibinigay niya ang kanyang lahat ng kaya gaano man ito kaliit at kasimple sa mata ng iba. Sa mata ng Diyos, ito ay kaaya-aya. Sa panahon ngayon kung saan napakaraming luhong nakaparada sa mata ng madla.
Maraming mga taong naghahangad ng kayaman at iba pa, bakit hindi natin tularan si Mahal na San Jose na ang kayamanan niya ay tanging si Jesus at Maria at ito ay sapat na?

Marami tayong maaring pagnilayan sa pagkakataong ito. Ikaw man ay isang mamamayang nagsisikap, isang ama, anak, asawa o ano pa man. Si San Jose ang ating maaring hingan ng tulong sa anumang aspeto ng ating buhay. Siya at wala nang iba ang pinakamainam na modelo ng mga ama ngayong panahon marami sa kanila ang ayaw umako ng responsibilidad. Ipanalangin natin ang lahat ng ama at lahat ng manggagawa kay San Jose.

Kailangan nating matutunang mahalin si Jesus at Maria tulad ng ginawa ni Jose. May kasimplehan at buong kababaang loob. Hindi siya naghangad at nagtrabaho para sa kayamanan dito sa lupa sapagkat alam niyang may higit pa rito – isang kayamanang hindi nawawala at ito ang korona, ligaya at pagpaparangal sa buhay na walang hanggan ang kanyang makakamit mula sa Panginoon.

Kaya ngayon, siya ay ating pinagpapahalagahan, dapat tularan at hingan ng tulong sa panalangin bawat oras na ating kailangan. Sapagkat kung nasaan si Jesus at Maria ay naroon din si San Jose.

San Jose, ipanalangin mo kami at proktektahan mo ang ating Simbahan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret.

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.