Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Simpleng Puso”

Pebrero 25, 2020. Martes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Santiago 4, 1-10
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba’t ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo, at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo’y nagkakagalit at naglalaban-laban, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin — humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya’t sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo’y walang kabuluhan ang nasasaad sa Kasulatan na, “Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa espiritung ibinigay niya sa atin, at ayaw niya ng mga kaagaw sa ating pag-ibig.” Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Kasulatan: “Ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba.” Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan! Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabagu-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis! palitan ninyo ang pagluha ang inyong halakhakan, at ng kapanglawan ang inyong kagalakan! Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 54, 7-8. 9-10a. 10b-11a. 23
Tugon: Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin.

MABUTING BALITA
Marcos 9, 30-37
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sina Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya.

At dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.” Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ano ba ang mayroon sa isang bata? Marahil ang mga matatanda ay sanay na binabalewala ang ilan sa kanila. Makukulit at magugulo. Tila hindi nakikinig at maingay. Kung gayon, bakit dapat silang tularan? Alin sa katangian nila ang dapat maging tayo? Isang pusong simple at nakadepende sa magulang – ganito ang mga bata. Sino ba ang ating magulang? Ang Diyos. Ang Ama natin sa langit. Madalas ay nakakalimot tayo sa Kanya kaya napupuno tayo ng inaalala, takot at pangamba. Nakakalimutan natin na mayroon tayong matatakbuhan at masasandalan na Diyos Ama. Kaya tayo na lang ang humahawak sa sariling paraan ng mga problema at suliranin sa buhay. Bakit hindi tayo maging tulad ng isang bata? Aminin natin ang hindi natin alam at hindi natin kaya sa ating Ama sa langit at Siya ang bahala sa lahat. Maghintay lamang tayo kahit gaano katagal at darating ang ating inaasam at higit pa sa ating inaakala. Amen.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.