Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sino ang Diyos?”

Disyembre 16, 2020. Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon.
National Youth Day.

UNANG PAGBASA
Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Ako ang Panginoon,
Ako lamang ang Diyos at walang nang iba.
Ako ang lumikha ng dilim at liwanag,
Ako ang nagpapadala
ng kaginhawahan at kapahamakan.
Akong Panginoon ang gumagawa ng lahat ng ito.
Padadalhan kita ng sunud-sunod na tagumpay
parang masinsing patak ng ulan;
dahil dito maghahari sa daigdig
ang kalayaan at katarungan.
Akong Panginoon
ang magsasagawa nito.”

Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan,
Siya rin ang lumikha ng daigdig,
Ginawa niya itong matatag at ito’y mananatili,
ginawa niya itong isang mainam na tirahan.
Siya ang may sabing, “Akong Panginoon lamang
ang Diyos at wala nang iba pa.
Magsanggunian kayo.
Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap?
Hindi ba akong Panginoon
ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan?
Walang ibang Diyos maliban sa akin.
Lumapit kayo sa akin
at kayo ay maliligtas,
Kayong mga tao sa buong daigdig.
Walang ibang Diyos maliban sa akin.
Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago,
at tutuparin ko ang aking mga pangako:
‘Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan,
at mangangakong sila’y magtatapat sa akin!’

“Sasabihin nila,
tanging nasa Panginoon
ang kapangyarihan at pagtatagumpay,
at mapapahiya sinumang sa kanya’y lalaban.
Ngunit ang lahi
ng bansang Israel ay magtatagumpay,
matatamo nila ang kadakilaan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
Lupang tiga’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

MABUTING BALITA
Lucas 7, 19-23
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at pinapunta sa Panginoon upang itanong, “Kayo po ba ang paririto, o maghihintay pa kami ng iba?” Pagdating nila kay Hesus ay kanilang sinabi, “Pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba.” Nang mga sandaling yaon ay maraming pinagaling si Hesus: mga pinahihirapan ng karamdaman, at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, “Bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig: nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Para saan ang simbang gabi? Dahil ba sinasabi may matutupad na kahilingan kapag nakumpleto ito? Tila isang “genie” ba ang Panginoon na maipangyayari ang anumang ating naisin sa pagsisimba?
Ano ba ang gusto natin? O sino? Ang nagbibigay ng regalo o ang regalo lang? Kung ang ibang tao ay kung ano ang makukuha nila sa’yo lang ang gusto nila mula sa iyo, ano ang mararamdaman mo? Masasabi mo ba na tunay itong pagmamahal?

Ngayon sa ating Ebanghelyo ay sinalaysay ni Jesus ang mga nangyari sa Kanyang pagdating. Uulitin natin:
“Maraming pinagaling si Hesus: mga pinahihirapan ng karamdaman, at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag…nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.”

Ang lahat ng ito ay nangyari. Hindi dahil sa mga tao na iyon o sa kung ano mang hindi malamang dahilan ngunit dahil sa nag-iisang Diyos. Ang Diyos mismo ang bukal ng lahat ng mabubuti at magaganda. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanang espiritwal at hindi lamang materyal. Kung doon tayo magpopokus sa kung ano lang ang kayang gawin o ibigay ng Diyos at hindi sa mismong Kanyang pagka-Diyos, maraming bagay ang mawawala sa atin. Sapagkat higit na pinakamaganda sa lahat ang makilala ang mismong Diyos na pinagmumulan ng lahat ng ito. Pinakamasaya sa lahat na mahalin ang Diyos sa kung sino Siya. Hindi kung ano ang makukuha natin sa Kanya o kung ano ang magagawa Niya para sa atin.

Sapagkat hindi mawawala ang Diyos. Kahit sa kahirapan, ang pag-ibig at pag-asa natin sa Kanya ang mananatili kahit tila wala nang natitira at naubos na ang mga dating mayroon tayo. Ang matitira ay ang pag-ibig. Ang nagtatagal ay pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig. Diyos lamang ang nagtatagal at nananatili sa lahat ng bagay sa mundo. Nawa ngayong pasko ay mas mahalin natin ang Diyos. Ikalawa na lamang ang lahat ng bagay. Unahin natin Siya sa lahat at kilalanin. Siya ang bukal ng lahat ng magaganda at mabubuting bagay sa langit at lupa. Siya ang sagot sa lahat ng ating tanong at problema. Amen. +
Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.