Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sino ang Karapat Dapat sa Kaharian ng Diyos?”


Photo Credits: TheCatholicJedi Academy

 

Marso 20, 2019. Miyerkules. Ika-2 Linggo ng Kwaresma. 

Salmo 31: Pag-ibig mo’y walang maliw kaya’y ako’y iyong sagipin. 

Unang Pagbasa: Jeremias 18:18-20

Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, “Patayin na natin si Jeremias! May mga pari namang magtuturo sa atin, mga matatalino na magbibigay ng payo, at mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Isakdal natin siya, at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya.”

Kaya nanalangin si Jeremias, “Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin; nalalaman mo ang binabalak ng aking mga kaaway.

Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano’t naghanda sila ng hukay upang ako’y patayin? Nalalaman mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot.

Ebanghelyo: Mateo 20:17-28

Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila, “Pupunta tayo sa Jerusalem. Doo’y ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng Kautusan.

Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y kukutyain, hahagupitin at ipapako sa krus ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw.”

Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan.

“Ano ang gusto mo?” tanong ni Jesus.

Sumagot siya, “Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa.”

“Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Jesus sa kanila. “Maiinuman ba ninyo ang kopa na malapit ko ng inuman?”

“Opo,” tugon nila.

At sinabi ni Jesus, “Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo’y para sa pinaglalaanan ng aking Ama.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, “Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ang naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod.

Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba, at kung sinuman sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo.

Sapagkat maging ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”

Pagninilay:

Ang Kaharian ng Panginoon ay nakatago dito sa lupa. Madidiskubre lamang ito ng mga taong ang paningin na ginagamit ay ang pananampalataya. Hindi ito agad-agad nakikita ng hubad na mata at kailangan muna makaranas ng paghihirap – ang daan ng krus bago ang luwalhati ng muling pagkabuhay.

Ito ang ibig sabihin ni Jesus sa mga apostoles. Ang akala ng magkapatid ay tulad ito ng mga kaharian dito sa lupa. Karangalan, pangalan, at papuri ang kanilang hangad. Tulad ng mga malalaking tao noon sa politika. Hanggang ngayon ay ganito pa rin. Nakikita natin ang mga mayayamang bansang sila ang may kontrol sa ekonomiya ng mundo. Makapangyarihan at nagagawa ang kanilang gusto. Subalit sinabi ni Jesus na kabaliktaran ito ng kanilang inaakala. Iba ang Kaharian ng Diyos. Kung saan, ang ating gantimpala ay buhay na walang hanggan at hindi natatapos na kaligayahan.

Sapagkat lahat ng bagay dito sa lupa ay panandalian lamang.

Kung gusto nating makamana ng kaharian ng Diyos, kailangan nating sundin ang ating Panginoon na siyang may-ari ng lahat ng ito. Ano ba ang kanyang ginawa? Nagpagaling, naglingkod at nangaral ng mabuting balita. Dito umikot ang kanyang mundo. Tayo, saan kaya umiikot ang ating buhay? Sa Diyos pa ba?

Hindi nabuhay dito si Jesus upang magsarap at magpasasa sa kayamanan. Sa halip, pinili niyang maging mahirap upang ang lahat ng tao maging ang mga itinuturing na pinakamababa ng sosyedad ay kanyang malingap. Iisa ang dahilan – pag-ibig. Walang hanggang pagmamahal na hindi nasusukat ng kahit ano pa.

Kapag ka nagagawa din nating magpakababa tulad ni Jesus sa ngalan ng pagmamahal at pagsasakripisyo para sa kapwa, saka tayo magiging karapat-dapat sa kanyang kaharian.

Kung buong puso nating yayakapin ang ating krus dito sa mundo ay ito ang ating magiigng hagdanan o tulay papuntang langit. Kung ating buong loob na tatanggapin ang korona ng tinik dito sa ating buhay tulad ni Jesus, saka natin makakamit ang korona ng ating tagumpay at kaligtasan sa kabilang buhay.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret. 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.