Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Sino ang mga Pinagpala ng Diyos?”

Setyembre 11, 2019. Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon.

Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab
Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

UNANG PAGBASA
Colosas 3, 1-11
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas.

Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.

Kaya’t dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman: pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa diyus-diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopoot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon.

Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw, at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa kanya. Kaya’t wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya’y sumasalahat.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 20-26
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, tumingin si Hesus sa mga alagad, at kanyang sinabi,
“Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!”
“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo’y bubusugin!”
“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo’y magagalak!”

“Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo’y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito’y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit — gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.”

“Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan!”
“Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo’y magugutom!”
“Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo’y magdadalamhati at magsisitangis!”

“Sa aba ninyo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Maraming naghihirap ngayon sa ating mundo. Sa ibang lugar, kahit saan ka tumingin, mayroong mga nanghihingi at mga pulubi sa lansangan. Kahit ang mga pinakamayayamang lungsod sa bansa ay mayroon pa ding mga bahaging hindi tulad ng mga mayayaman at nagtataasang gusali. Subalit, sa paningin ng mga tao, hindi nga mayayaman ang mga taong ito. Hindi mga milyonaryo. Hindi kilala ang apelyido sa bansa o sa mundo. Walang malaking negosyo. Subalit bakit sinabi ng Diyos na mapalad ang mga mahihirap?

Sapagkat kung hindi sila nakatikim ng kayamanan dito sa lupa, magiging malaki ang mamanahin nila sa kabila – ang Kaharian ng Diyos. Gayon din tayo. Baliktad ang mundo para sa Diyos sapagkat ang kaharian Niya ay hindi rito kung hindi sa langit. Hindi natatapos dito sa lupa ang buhay. Anumang kasalanang hindi napagbayaran o hustisyang hindi nakamit dito sa lupa, tiyak sa susunod na buhay masisingil at Panginoon ang mismong Tagapag-Husga. Kaya nga, ano ang ating pipiliin?

Hindi ba’t para sa mga tunay na wais, mas mahalagang maghirap, magsakripisyo, apihin at kutyain ngayon dahil sa huli ang halakhak? Subalit ang mga tumatamasa ng ginhawa ngayon na walang awa sa ibang taong nagdurusa ang tiyak na mahirap at dukha sa paningin ng Diyos.

Nawa ay lakasan natin ang ating loob. Lalo ang mga nagdurusa ngayon dahil walang sinuman ang umasa sa Diyos na mabibigo. Ang lahat ng tumatalima sa kanya kahit madapa o maghirap man ay mabubuhay muli kay Cristo at magtatagumpay sa bandang huli.

Pagnilayan natin ito.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 Admin. FMMargarita. 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.