Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Taga Sunod ni Jesus”

 

 

 

 

 


Enero 22, 2021. Biyernes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon.

or mass of St. Vincent, Deacon and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Hebreo 8, 6-13
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Hesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, yamang siya’y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako.
Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya,

“Darating ang mga araw,
na ako’y makikipagtipan nang panibago sa bayang Israel
at sa angkan ng Juda,
Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno,
nang akayin ko sila mula sa Egipto.
Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin,
kaya’t sila’y pinabayaan ko.
Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel,
pagdating ng mga araw na iyon:
Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos,
at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso.
Ako ang magiging Diyos nila,
at sila nama’y magiging bayan ko.

Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan,
O sabihin sa kanyang kapatid,
‘Kilalanin mo ang Panginoon.’
sapagkat Ako’y kikilalanin nilang lahat,
mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan,
at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan.”
Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una. At anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 8 at 10. 11-12. 13-14
Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaup-palad.

MABUTING BALITA
Marcos 3, 13-19
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasa-kasama niya, suguing mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya: Si Simon na tinagurian niya ng Pedro; Si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, sila’y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihi’y mapupusok; sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo; si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat! Ang Panginoong Jesus ay tumawag ng mga disipulong makakasama Niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita at sa paggawa ng mga mabubuti sa kapwa. Walang pinipili kahit sino. Mula sa pinakaaba at kahit ang may kaya. Ang mga matatanda hanggang mga bata. Para sa lahat ay bukas ang Kaharian ng Diyos. Bukas lalo para sa sinumang gustong tumanggap sa Kanya. Subalit para mangyari ito, kailangan ng makakasama – mga katuwang ni Jesus sa pagtupad ng plano ng Diyos para sa Kanyang Kaharian.

Nabanggit ang labindalawang apostol. Kasama tayo dito. Oo, tayong lahat na miyembro ng Simbahan na itinatag sa pundasyon ng mga apostoles na ito, maliban sa isa na kinalaunan ay pinalitan ni San Mattias. Mamili tayo kung haharapin natin ang ating tungkulin bilang Kristiyano. O tatakasan ito para sa pagtupad ng kagustuhan ng sarili gaya ng nagkanulo sa kay Jesus. May tungkulin at pananagutan tayo sa kapwa. Bilang mga Kristiyano, ang buhay natin ay hindi lamang para sa atin kung hindi para tulungan at pagsilbihan ang ibang tao lalo ang mga naghihirap sa kahit anong paraan. At sa pagsisilbing ito sa kapwa ay napagsisilbihan natin ang Diyos.

Ikaw bilang isang Katoliko at Kristiyano, saan mo iginugugol ang iyong oras? Para saan ang iyong mga mithiin at pangarap? Naroroon ba ang Diyos? Naroroon ba ang ibang taong mahihirap? Ano ang sentro ng iyong buhay? Dapat nating malaman at pagnilayan ito. Habang may oras pa tayo ay gawin nawa natin ang tama at nararapat. Sapagkat ang gantimpalang ating matatanggap ay hindi mauubos at hindi maluluma sa langit kung saan ang ating permanenteng tahanan. Diyos din ang gagabay at magbibigay ng ating kailangan upang matupad natin ang ating misyon para sa Kanya. Huwag nawa tayong matakot na sumunod sa Diyos. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.