Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagapagtanggol Natin ang Diyos”

Hunyo 17, 2019. Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 6, 1-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.
Mateo 5, 38-42

UNANG PAGBASA
2 Corinto 6, 1-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, yamang kami’y mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos.

Sapagkat sinasabi niya:
“Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita.” Tingnan ninyo! Ngayon na ang panahong nararapat! Ngayon ang araw ng pagliligtas.!
Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakikilala ko sa lahat ng paaraan na ako’y lingkod ng Diyos: sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan.

Ako’y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho nang labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako’y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang-loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siya kong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang-puri, laitin at papurihan. Ako’y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi.

Ako’y itinuring na di kilala kahit kilalang-kilala; halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako’y pinarurusahan, hindi ako namamatay; inaring hapis na hapis, gayunma’y laging nagagalak; mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami; waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4
Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.
Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.
Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Tapos siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!
Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Salmo 118, 105
Aleluya! Aleluya!
Ang salita mo’y liwanag,
tanglaw sa aking paglakad,
sa paghakbang sa ‘yong landas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na sinabi: ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: huwag ninyo labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal.

Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala nang isang kilometro, pasanin mo ito nang dalawang kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo, at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Madaling pakinggan subalit mahirap gawin. Iilan ba sa atin ang tuwing may kaaway ay gigil na gigil? Masasabi ang lahat ng masasamang salita sa likod man o sa harap. Sapagkat natatamaan ang ating mga “pride” o pagmamataas sa sarili. Nagagalit tayo kaya gusto nating gumanti. Subalit taliwas dito ang utos ng Diyos. Bakit? Upang tayo’y matutong magpakababang loob. Dito tayo ay mas magiging malapit sa Diyos at malalaman ang kanyang kabaang loob na naglitas sa ating lahat. Diyos nga nagpakababa, tao pa kaya?

Ibig ipahiwatig ni Jesus na tayo nawa ay matutong tumanggap ng kahit anong pagsubok sa buhay. Kahit anong gawin sa atin ay ayos lang dahil dito tayo magiging malakas. Dahil alam natin na tuwing tatapakan tayo, lalo tayong iaangat ng Diyos. Tuwing sasaktan tayo lalo tayong hihilumin at papanigan ng Diyos. Sa tuwing may kukunin sa atin, lalong pupunan ng Diyos ang ating mga kailangan – higit pa. Diyos ang ating magiging tapagtanggol at sandigan.

Kailangan lamang natin maniwala sa Kanya at maging tapat. Magpatawad at tayo ay patatawarin at kalulugdan ng Diyos.
Kumpara mo ito sa mga magagalitin. Kinukuha na nila ang ganti sa kanilang sarili. Dahil dito’y mas magkakasala sila at lalong hindi matutulungan ng Diyos. Sa tingin ninyo ba ay may taong makakapantay sa hustisya ng Diyos? Wala. Kapag Diyos ang lumaban para sa atin at hinayaan natin iyon ayon sa ating pagtitiis tayo na ang panalo sa laban na ito. Walang karma. Walang swerte. Walang malas.

Lahat ito’y hindi totoo at hindi dapat paniwalaam dahil ito’y mula sa ibang relihiyon at paniniwala. Sa ating mga Kristiyano, Diyos lang at ang kanyang hustisya sa mga nang-aapi at awa sa mga naapi ay sapat na. Sa Diyos lamang tayo tatalima.

Kaya sa susunod na tayo’y saktan, hayaan nating Diyos ang gumanti. Magsumbong tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiyang buksan ang ating puso sa Ama. Huwag natin sarilinin ang hinagpis upang ‘di tayo matukso ng diablo sa masamang isip at gawain. Huwag tayong makianib sa kasamaan upang Diyos mismo ang mag-angat sa atin sa tamang panahon at walang makakakuha ng ating kapayapaan sa puso at buhay. Amen. +

Pagnilayan natin ito. +
Manalangin tayo. +

Diyos Ama, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamamagitan mo. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌹 Admin. FMMargarita. 🌹

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.