Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Taglay na Liwanag ni Cristo”

Photo Credit: angelorum.co

 

 

Abril 23, 2019. Martes, Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.

Salmo 33: Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos. 

Unang Pagbasa: Gawa 2: 36-41

“Kaya’t dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Cristo!”

Nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito, kaya’t tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, “Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?”

Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo.

Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos.”

Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, “Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito.”

Kaya’t ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo, at nadagdagan ang mga alagad ng may tatlong libong katao nang araw na iyon.

Ebanghelyo: Juan 20:11-18
Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Babae, bakit ka umiiyak?”

Sumagot siya, “May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala.”

Pagkasabi nito’y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon.

Tinanong siya ni Jesus, “Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?”

Akala ni Maria, ang kausap niya’y ang hardinero kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko.”
“Maria!” sabi ni Jesus.

Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, “Raboni!” na ang ibig sabihi’y “Guro.”

Sabi ni Jesus, “Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.”

Kaya’t si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, “Nakita ko ang Panginoon!” At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus.

Pagninilay:

Napuspos ng dalamhati ang mga alagad at disipulo ni Jesus dahil sa kanyang pagkamataya. Noon mga panahon na iyon ay nagluluksa pa sila at nagtatago sa mga Hudyo. Kasama na nga dito si Maria Magdalena na isa sa mga matatag na lumakad kasama ni Maria, Ina ni Jesus, Juan at mga iba pang Banal na babae sa Jerusalem.

Matatandaang ang mga alagad ni Jesus maliban kay Juan ay nagsipulasan noong panahon ng pagpapasakit ng Panginoon dahil sa matinding takot. Ngunit ang mga kababaihan kasama ni Maria, ina ng Diyos, Maria Magdalena at iba pa ay nanatili kay Jesus sa Krus.

Natuklasan nilang lahat ng nangyari mula sa pagpapakasakit ni Jesus hanggang pagkamatay. Kaya naman madaling araw na noon at naghahanda ang mga kababaihan upang maglagay ng mga pabango para sa bangkay ni Jesus. Naunang sumilip si Maria Magdalena higit sa mga ibang (babaeng) alagad na mga nagdadalamhati pa rim. Siya ang unang nakakita sa lahat ng mga alagad ni Jesus na ang Panginoon ay nawala sa libingan. Subalit, hindi niya agad nakilala si Jesus.

Nakalimutan na niya ang sinabi ni Jesus noon, na siya’y mamamatay at mabubuhay muli. Nadagdagan ang bagabag at lungkot sa kanyang kalooban noong inakala niyang may kumuha sa Panginoon at hindi nila alam kung saan napunta ang Panginoong Jesus.

Tulad ni Maria Magdalena, ganito rin ang ating nararamdaman madalas. Kapag nakakalimutan natin ang mga Salita at Pangako ng Panginoon sa atin. Madali tayong mabagabag at mapanghinaan ng loob. Subalit kapag narinig natin ang tawag ng Diyos at tumagos ito sa ating puso, mawawala na ang lahat ng ating inaalala.
Makikilala natin siya at mawawala ang ating mga luha sa mata. Magkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Kaya naman, ang Salita ng Diyos ang ating sandata sa mga panahon na tila tayo’y nadidiliman, natatakot at naguguluhan. Manalangin tayo nang taimtim at tanungin ang mensahe sa atin ng Diyos. Mayroon siyang inilaan na mga mahahalagang misyon at gawain sa atin.

Nang sa gayon, tayo ay maliwanagan ng presensiya ng Diyos. Tayo ngayon ang magdadala sa ibang tao, tulad ni Maria Magdalena, ng mabuting balita at pag-asa sa mga taong naguguluhan. Taglay natin si Cristo at ang kanyang salita, tayo ang magiging liwanag sa iba. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya.

Ipanalangin natin ang isa’t isa lalo ang mga kapatid natin sa pananampalataya na kailangan ng tulong. Palakasin natin ang loob at pananampalataya ng isa’t isa dahil ito ay bahagi ng ating misyon sa Diyos.

Magtulungan, hindi magsiraan. Magmahalan hindi ang magpuna ng ibang tao.

Pagnilayan natin ito. Happy Easter po sa lahat! Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.