Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagumpay Laban sa Masama”

Setyembre 25, 2019. Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Esdras 9, 5-9
Pagbasa mula sa aklat ni Esdras

Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya:
“Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba’t ibang hari.

At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunma’y hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo, at ayusin ang kasiraan, upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem.
Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8
Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

MABUTING BALITA
Lucas 9, 1-6
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga maysakit. Sila’y pinagbilinan niya: “Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila.” Kaya’t humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon, na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga maysakit sa lahat ng dako.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat! Napakalakas ng kapangyarihang ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad ngunit ito’y hindi galing sa kanilang sariling kakayanan. Ang pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling ng mga may sakit ay sa pamamagitan ng Ngalan ni Jesus. Ang Kanyang Pangalan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa gayon ding paraan, tayo rin na mga taga-sunod ni Jesus, at anak ng Simbahan na itinaguyod sa dugo at sakripisyo ni Cristo at ng mga apostoles ay may kapangyarihan laban sa mga masasama at kasalanan dito sa mundo. Kung tayo ay may sapat na pananampalataya at pananalig sa Ngalan ni Jesus mapapagtagumpayan natin ang laban sa kasamaan at kasalanan sa panahon ngayon.

Paano lalakas ang ating pananampalatata? Mangyayari ito kung pipiliin nating manatili kay Jesus sa araw-araw nating pamumuhay. Paano naman tayo mananatili kay Jesus? Sa pamamagitan ng pananalangin nang may pananampalataya hindi lamang isang beses sa isang linggo o di kaya’y tuwing may hinihiling at tuwing may kailangan, ngunit araw-araw. Bubuo tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Parang isang matalik na kaibigan, o magulang natin dito sa lupang laging nariyan para sa atin. Sino ba ang Diyos para sa iyo? Gaano kahalaga ang Panginoon sa iyo at ang Kanyang mga Salita?

Kung marunong tayong manatili sa araw-araw kay Jesus at sa buong araw habang tayo ay nagtatrabaho at abala ay iniaalay natin kay Jesus ang bawat gawa bilang panalangin, maisasalba tayo sa pagkakasala – sa mga negatibong pananaw, sa mga kasinungalingan, pag-aalala at galit sa kapwa.

Magtatagumpay tayo sa lahat ng bagay at magkakaroon ng kapayaapaang hindi maiaalis sa atin. Dumalo tayo sa Misa at tumanggap ng katawan ni Cristo nang malinis ang puso sa pamamamagitan ng kumpisal. Ang Banal na Dugo at Katawan ni Cristo ay pananggalang natin sa mga masasama at sa kasalanan. Magdebosyon din tayo sa Mahal na Ina, at manalangin sa pamamagitan ng Santo Rosaryo upang akayain tayo ng Mahal na Birhen tungo kay Jesus at hindi maligaw o malito sa landas na tatahakin sa buhay kung hindi patungo lamang sa Diyos.

Pagnilayan natin ito. Amen.+

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

🌾 FMMargarita 🌾

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.