Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagumpay ng Diyos Laban sa Masama”


Photo Credits: MinistryMatters

 

 

Enero 15, 2019. Martes. Unang Linggo sa Karaniwang Panahon. 

Salmo 8: Pinamahala sa Anak ang ginawa Niyang lahat. 

Unang Pagbasa: Hebreo 2:5-12

Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutang kanyang lilikhain—ang sanlibutang aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan:

“Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan,
o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan?

Sandaling panahong siya’y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel,
pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati,
at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay.”

Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay.

Subalit alam nating si Jesus, kahit na sa kaunting panaho’y ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat.

Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya’y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito’y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan.

Si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang Ama at ang Ama ng mga taong ito ay iisa, kaya’t hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid.

Sinabi niya sa Diyos,
“Mga ginawa mo’y ihahayag ko sa aking mga kababayan,
sa gitna ng kapulungan ika’y papupurihan.”

Ebanghelyo: Marcos 1:21-28

Nagpunta sina Jesus sa Capernaum, at nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya nang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng Kautusan.

Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito’y sumigaw,

“Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang kami’y puksain? Kilala kita, ikaw ang Banal na mula sa Diyos.”

Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!”

Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha kaya’t sila’y nagtanungan sa isa’t isa, “Paanong nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan! Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu, at sumusunod naman ang mga ito sa kanya.”

Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus.

Pagninilay:

Ngayon ay karaniwang panahon na isang yugto pagkatapos ng kapaskuhan at bago ang panahon ng Kwaresma. Nakalaan ang oras na ito upang ihanda muli ang ating mga sarili para sa darating na mga kaganapan sa ating pakikilakbay sa buhay kasama ang Diyos at ang Kanyang Simbahan. Ito rin ay panahon kung saan nasa ating mga pagbasa ang mga ginagawa ni Jesus simula sa kanyang pampublikong buhay sa araw-araw.

Kaya naman mula kahapon ay matutunghayan natin ang mga “karaniwan” na ginagawa ni Jesus na alam nating hindi karaniwan para sa ating mga tao. Dito nagaganap ang mga himala na ipinakita ni Jesus sa mga tao upang maniwala tayo sa kanya at patuloy na matuto mula sa kanyang Salita.

Sa Ebanghelyo ngayong araw, ay ipinakita ng Diyos ang kanyang awtoridad at kapangyarihan sa pamamagitan ng pangangaral at pagpapagaling o pagpapalayas ng demonyo. Dalawa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pampublikong pamumuhay. Siya ay naparito upang turuan tayo ng daan papunta sa Ama at sa kanyang kaharian bilang mga Anak. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga gawain. Pangalawa ay upang tayo’y hilumin sa ating mga sugat na gawa ng kasalanan at kasamaan.

Ipinakita ni Jesus na siya ay may kapangyarihan at awtoridad sa lahat ng bagay ito rin ang sinasabi ng unang pagbasa sa ngayon. Ang tanong, sa ating buhay ay nakikita at natatanggap kaya natin ito?

Sa mundo at panahon ngayon kung saan tila talamak ang kasamaan at maraming lumuluha sa ating paligid, may pag-asa ba at paniniwala sa ating puso na higit na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga ito? Sa gitna ng mga pagsubok at problema sa ating buhay, may tiwala ba tayo sa Diyos na mayroon siyang plano sa ating buhay upang maibsan ang ating paghihirap?

Ang kawalan ng tiwala sa Diyos ang pumapatay sa pag-asa sa ating puso. Nawa’y sa ating paligid at maging sa ating sariling pamumuhay, ating tandaan at panghawakan ang kapangyarihan ng Diyos na higit pa sa anumang pwersa sa mundo. At kung tayo’y mananatili sa kanya sa panalangin at pagsunod sa kanyang utos, tayo rin ay makikibahagi sa tagumpay na ito ng Diyos laban sa masama.

Kung tayo lang ay wala tayong pananggalang kaya marapat lamang na aminin nating mas kailangan natin ng Diyos pagkat tayo’y mga mahina at makasalanan. Kapag ito’y ating naggawa at naialay ang sarili nang buong buo sa Diyos. Siya mismo ang ating magiging buong lakas. Wala nang makakagapi pa sa atin. Kahit anong pagsubok, hirap o kamatayan man. Buo ang tiwala natin sa Diyos dahil ipinakita niya ito sa atin at hindi siya nagbabago kailanman.

Pagnilayan natin ito. Amen. +

Panalangin: Panginoon, kami ay nananalig sa iyong buong kapangyarihan. Ang tagumpay namin sa buhay laban sa kasamaan at kasalanan ay sa iyo at sa pamamagitan mo. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong kalooban.
Maria at Jose, ipanalangin mo kami kay Jesus at tulungan mo kaming ipananggalang sa mga masasama. Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at
Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang inyong mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: Admin. FMM Francesca Maria Margarita

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.