Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagumpay ni Cristo”

Photo Credit: lightinghomes.net

 

Abril 22, 2019. Lunes. Oktaba sa Pasko ng Pagkabuhay.

Salmo 16: Diyos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Unang Pagbasa: Gawa 2:14, 22-33

Kaya’t tumayo si Pedro, kasama ng labing-isang apostol, at nagsalita nang malakas, “Mga taga-Judea, at kayong lahat na mga panauhin sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko.

“Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo.

Ngunit ang taong ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula’t mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama.

Subalit siya’y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya kayang ikulong nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya,
‘Alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina,
hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya.

Kaya’t ako’y nagdiriwang,
puso at diwa’y nagagalak,
gayundin naman ako’y mabubuhay nang may pag-asa.

Sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay;
at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong Banal na Lingkod.

Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako’y mabuhay,
dahil sa ikaw ang kasama ko, ako’y mapupuno ng kagalakan.’

“Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon.

Siya’y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan.

Kaya’t ang muling pagkabuhay ng Cristo ang nakita at ipinahayag ni David nang kanyang sabihin,

‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay; at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.’

Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon.

Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig.

Ebanghelyo: Mateo 28:8-15

At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari.

Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, “Magalak kayo!” Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya.

Sinabi sa kanila ni Jesus, “Huwag kayong matakot! Magmadali kayo’t sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea, at makikita nila ako roon!”

Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lunsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari.

Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan nang malaki ang mga kawal.

At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita, “Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay.”

Sinabi pa nila, “Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala!”

Tinanggap ng mga bantay ang suhol, at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Judio.

Pagninilay:

Kung ang panahon ng kwaresma ay apatnapung araw ang haba, ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay naman ay limampung araw nating ipagdiriwang. Ito’y magtatapos sa linggo ng pentekostes sa Hunyo. Kaya naman ngayon ay magandang pagnilayan ang kabuuan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon hanggang sa mga susunod na linggo.

Nakakamangha kung paanong ang buong katotohan ang magdadala ng Kalayaan at gayunding paraan, ang kasinungalingan ang magdadala ng kadiliman sa tao. Ang pagsisinungaling kahit gaano pa ito kaliit at lalo na kung malaki, ay walang maidudulot na mabuti. Kahit pa tingin ninyong mabuti ang hangarin, ito pa rin ay mali. Walang kahit anong dahilan o “excuse” ang makapagsasabing ayos lang gawin ito.

Sayang ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa kanila na masaksihan ang nangyari sa muling pagkabuhay ni Jesus. Subalit dahil matigas ang kanilang puso at ayaw nilang maniwala, mas pinili nilang magsinungaling at ikalat ang mali.

Ito ang mga lider, mga kinatawan ng mga matataas na opisyal at mga pinuno ng mga Hudyo. Naitala sa Ebanghelyo kung paano sila nagsinungaling at nanuhol upang huwag ipalaganap ang katotohanan. Duwag, nasa dilim at ayaw tanggapin ang katotohanan. Ganito ang mga taong malayo pa sa Diyos. Ang kaligtasan ay para sa lahat kasama na ang pinakamakasalanan subalit nakalulungkot na tao mismo ang umaayaw dito.

Hindi ba sapat na ipapatay nila si Jesus at gusto pa nilang patayin ulit sa puso at isip ng nakararami sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng totoong nangyayari? Ito sana ang panahon upang sila’y maligtas subalit mas pinili nila ang sariling pag-iisip.

Tayo rin, sa mga pagkakataong naguguluhan, minsan mas pinipili natin ang sarili nating kaisipan kaya tayo hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Bakit hindi natin tanungin ang Diyos sa katotohanan at daan na dapat nating tahakin?

Sa gayunding paraan, ngayon sa pagkakataon na ito sa ating buhay na nakakapagbasa kayo ng Salita ng Diyos, inihahayag sa inyo ng Panginoon ang mabuting balita. Nasasainyo kung kayo ay maniniwala sa buong katotohanan ng Panginoon – ang kanyang tagumpay sa kamatayan at kasamaan.

Alam nating sa panahon ngayon ay marami tayong hirap na dinaranas. Ito nga ay lupa ng mga luha. Tayo ang mga anak ni Adan at Eba na kailangang may hirap na pagdaanan upang makapasok muli sa Paraiso ng Panginoon. Bahagi na ng buhay ang problema subalit ang mahalaga ay naniniwala tayong hindi dito natatapos ang lahat.

Hindi sa hirap nagtatapos ang lahat. Gaano man kasaklap ang ating nararanasan at mga naranasan, tulad ni Cristo, kung maniniwala tayong tayo’y nagwagi at bumangon kasama ni Cristo, magkakaroon tayo ng lakas na hindi pa natin nakukuha magpakailanman. Ito mismo ang lakas na galing sa Diyos, na galing sa katotohanan.

Ang totoo’y nagtagumpay na ang Panginoon sa lahat ng masama, madilim at kasalanan maging ang kamatayan, tayo rin ay mga nagwawagi kasama niya matapos nating maghirap ay magliwanag. Ang tanong ay naniniwala ka ba?

Ipanalangin natin ang mga kapatid nating Hudyo (Jews) na hindi pa naniniwala na dumating na ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos.

Pagnilayan natin ito. Happy Easter po sa lahat! Amen. +

Pagpalain nawa tayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen +

Maraming Salamat sa Inyong Pagsubaybay!

Tulungan ninyo kaming ipamahagi ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-CLICK at SHARE nito. I-TAG na rin ang mga kaibigan sa post na ito!

Copyright Reflections Written By: FMM. FrancesMaryMargaret

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.