Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tagumpay sa Lahat ng Pagsubok”

Hulyo 25, 2020. Kapistahan ni Apostol Santiago.

UNANG PABGASA
2 Corinto 4, 7-15
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak — kung baga sa sisidlan ay palayok lamang — upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsa’y nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawalan ng kaibigan; naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Hesus upang sa pamamagitan ng katawan ko’y mahayag ang kanyang buhay. Kami’y laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat habang ako’y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan.

Sinasabi sa Kasulatan, “Nagsasalita ako sapagkat ako’y sumasampalataya.” Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako ma’y sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6
Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

MABUTING BALITA
Mateo 20, 20-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya’t lumuhod siya sa harapan ni Hesus. “Ano ang ibig mo?” Tanong ni Hesus. Sumagot siya, “Sana’y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian — isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y batatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi sa kanila, “Alam ninyo na ang pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ni Apostol Santiago! Si Jesus ay naparito sa lupa hindi para pagsilbihan ngunit upang magsilbi. Sino bang ibang diyos ang gumawa noon? Sapagkat iisa lang ang tunay na Diyos at ganito Niya ipinahahayag ang pagiging dakila. Kay Jesus natin ito natagpuan at nakita. Ngunit hanggang tingin na lamang ba tayo? Bilang mga Kristiyano, saan pa ba dapat tayo tutungo kung hindi kay Jesus at sa Kanyang landas?

Bagamat Diyos na totoo at tao rin namang totoo, walang tigil Siyang nagpagaling ng mga may sakit. Nagpunta Siya sa iba’t ibang pook o lugar upang magpalayas ng demonyo, magpakain ng tao at mangaral. Ngayon, dahil sa Kanyang pagpapakababa at pagsisilbi sa tao hanggang sa Krus, ay Siya ang Panginoon nating lahat na naging kampeon ng mga maghihirap at nagdurusa. Dati ay para Siyang nasa malayo ngunit Siya ay bumaba at nakiisa dito upang pagsilbihan tayo hanggang sa pinakamaliit sa tingin ng tao. Bawat isang tao para sa Kanya ay mahalaga. Walang naiwan sa Kanyang pagmamahal dahil Siya mismo ay naranasan ang lahat ng iyon. Tayo kaya?

Tayo ba ay ano ang ambisyon? Ano ang ating gustong marating sa buhay? Ano ang pipiliin mo? Ang korona dito sa lupa o korona ng sa langit? Kahit minsan ba ay pinangarap mong marating ang langit? Kung pipiliin mo ang korona sa langit na ‘di maagaw kailanman at kaluwalhatiang hindi natatapos tulad ng kay Jesus, humanda tayong magsilbi sa kapwa. Humanda rin tayong magpakababa gaya ni Jesus. Humanda tayong pagdaanan ang lahat ng hirap at pagsubok para maging karapat-dapat sa koronang iyon. Mas mahirap ay mas maluwalhati ang mararating. Hindi lang dahil sa paghihirap na iyon ngunit dahil sa bunga ng mga pagsubok na iyon. Lalo tayong lalakas at titibay kung pipiliin natin lagi ang Diyos at ang pagsisilbi sa Kanya hanggang makarating tayo sa langit kagaya ng mga apostoles. Amen. +

Apostol Santiago, ipanalangin mo kami! Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.