Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tahanan ng Diyos”

 

 

 

Nobyembre 9, 2020. Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma

Feast of the Dedication of the Lateran Basilica in Rome.

UNANG PAGBASA
Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito’y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo’y paharap sa silangan. Ito’y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan.

Sinabi niya sa akin, “Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang Dagat na Patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punongkahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo; ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.
Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.
Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan,
at handang saklolo kung may kaguluhan;
di dapat matakot, mundo’y mayanig man,
kahit na sa dagat ang bundok mabuwal.
Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.
May ilog ng galak sa bayan ng Diyos,
sa banal na templo’y ligaya ang dulot.
Ang tahanang-lungsod ay si masisira;
ito ang tahanan ng Diyos na Dakila,
mula sa umaga ay kanyang alaga.
Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.
Nasa atin ang Diyos na Makapangyarihan,
ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.
Anuman ang kanyang ginawa sa lupa,
sapat nang pagmasdan at ika’y hahanga!
Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 3, 9k-11. 16-17
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto
Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon, bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo na gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo.
Hindi ba ninyo alam na kayo’y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan.
Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Cronica 7, 16
Aleluya! Aleluya!
Aking buhay na pinili
ay pagpapalaing lagi
nang ngalan ko’y manatili.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 2, 13-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan
Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabong niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama!” Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa Kasulatan, “Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.”
Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?” Tumugon si Hesus, “Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.” Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?”
Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan. Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at naniwala sila sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Maligayang Kapistahan po ng Pagtatalaga ng Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma! Ito po ay mas kilala rin sa tawag na “Archbasilica of St. John Lateran”. Ang buong pangalan nito ay “Cathedral of the Most Holy Savior and of Saints John the Baptist and the Evangelist in Lateran.”
Ito ang pinakamataas na simbahang gusali dahil dito ang tinatawag na “main church” ng santo papa. Taliwas sa nalalaman ng iba na sa St. Peter’s Basilica. Dito rin sa altar na ito mismong nagdiwang ng misa ang kauna-unahang Santo Papa na si San Pedro Apostol.

Kaya naman ang ating mga pagbasa ay tungkol sa Simbahan. Tayo ang Simbahan na may malaking “s”. Ang simbahan na gusali naman ay ang simbahan na may maliit na “s”. . Bagamat kamangha-mangha ang lugar at simbahan na ito. Isipin ninyo na lamang ang naglalakihang mga simbahan na ilang daang taon na at nakadalawang libon taon na rin sa kasaysayan ng ating simbahan ay nakakabilib talaga. Subalit mas kailangan natin pagtuunan ng pansin na ang Simbahan ay hindi lamang isang lugar kung hindi tao. Tayo na siyang bumubuo sa katawan ni Cristo. Tayong lahat ang Kanyang Simbahan. Totoong tahanan ng Diyos ang simbahan kaya dapat itong igalang. Sa parehong paraan, ang ating mga kaluluwa at sarili ay tahanan din ng Diyos. Nasa atin Siya kaya bawat isa sa atin ay sagrado. Kabilang tayo kay Cristo. Kahit pa sabihing nagkasala tayo, maari tayong linisin ulit sa pamamagitan ng Sakramento ng Kumpisal. Kahit ano pa ang mangyari sa atin, ay babalik at babalik tayo sa Panginoon sapagkat kaya Niyang gawin at ibigay ang lahat ng grasya upang pabanalin tayo.

Kaya ganoon na lamang ang galit ng Panginoon sa templong napakadumi. Noong Siya ay namatay, hindi na basta lamang tahanan ng Diyos ang Simbahan. Ito ay naging katawan na Niya at Siya ang ulo. Ganito rin dapat ang simbahan na sagrado at nirerespeto tulad ng buhay ng tao. Si Cristo ay naging iisa na at Kanyang asawa. Kaya naman tayo na mga anak ng Simbahan at miyembro nito, sa ating gawa kung ito ay masama ay nakakasakit nang malubha kay Cristo sapagkat hindi tayo nilikha upang magkasala. Bagamat tayo ay mga makasalan, nariyan ang pagpapatawad ng Diyos ang Kanyang grasya upang makapagbago at makaiwas sa tukso. Nawa, alalahanin natin ito bilang ating pagkatao. Ang ating tunay na pagkatao sa Diyos ay naririto sa Ebanghelyo na ito. Maging gabay nawa natin ito sa ating araw-araw na buhay at magamit habang naalala kung ano at sino tayo kay Cristo – ang Kanyang Simbahan. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.