Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Talunin ang Masama”

 

 

 

 

 

 

Enero 12, 2021. Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Hebreo 2, 5-12
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na noo’y kanyang lilikhain – ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng Kasulatan,
“Ano ang tao upang siya’y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan?
Sandaling panahong siya’y pinababa mo kaysa mga anghel,
Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan ay karangalang marapat sa isang hari,
at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay.”

Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Hesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Hesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya’y pinapaging-ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Hesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan.
Si Hesus ang nagpapabanal sa kanila, at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging-banal. Kaya’t hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid.

Ganito ang kanyang sinabi:
“Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan,
At aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9
Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21b-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa lungsod ng Capernaum sa Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.
Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Natunghayan natin ang awtoridad ni Jesus sa kanyang pagtuturo at ang kapangyarihan N iya laban sa mga masasamang espiritu. Naniniwala ba tayong napapasaatin din ang kapangyarihan na ito? Oo, bilang bahagi ng katawan ni Cristo na Kanyang Simbahan ay may kapangyarihan tayong manalo laban sa masasamang espiritu, sa mga tukso at kasalanan sa Ngalan ni Jesus. Huwag nating kakalimutan o mamaliitin ang pribilehiyong bigay na ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating binyag. Dahil dito, tayo ay naging totoong mga anak ng Diyos. Hindi tayo nilikha sa takot kung hindi sa pag-ibig. Ang mga demonyo ay dati lang na mga anghel na likha ng Diyos ngunit pinilit sumuway at magrebelde sa Kanya. Hindi sila makapangyarihan kung alam natin paano sila labanan.

Nagkakaroon lamang sila ng puwang kung hindi natin gagawin ang mga bagay na sumusunod. Una, ang pagdarasal. Kailangan nating magdasal upang matalo ang kalaban. Araw-araw ang pagdarasal at sa lahat ng oras dahil ito ang koneksyon natin sa Diyos. Kung wala ito, ay hindi natin kaya. Ito ang pundasyon ng ating ugnayan sa Panginoon. Ikalawa, ang manampalataya hindi sa sarili kung hindi sa Panginoon. Maniwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at pagkatiwalaan Siya nang buo.

Huwag na tayong umasa sa mga swerte, horoscope, feng shui, at iba pang pamahiin at diyus-diyosan. Lahat ito ay daan upang guluhin tayo ng kalaban at hatiin hanggang sa tuluyang sirain ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, magdebosyon tayo kay Maria. Humingi ng proteksyon at gabay upang magawa natin ang tama at makasunod sa kalooban ng Diyos. Siya ang unang disipulo ni Jesus higit pa sa mga labindalawang apostoles at sa lahat ng mga anghel at mga banal. Takot ang diablo na matalo ni Maria sapagkat hindi siya Diyos kung hindi tao lamang. Kaya ang demonyo ay mas mapapahiya. Nawa, alalahanin natin ang mga ito upang tayo rin ay matalo ang masasama, ang kasalanan at manaig sa atin ang gawaing mabuti at pagsunod sa Diyos. Lahat ay sa Ngalan ng ating Panginoong Jesu Cristo. Amen. +

Pagnilayan po natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Enero 12, 2021. Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Hebreo 2, 5-12
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na noo’y kanyang lilikhain – ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng Kasulatan,
“Ano ang tao upang siya’y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan?
Sandaling panahong siya’y pinababa mo kaysa mga anghel,
Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan ay karangalang marapat sa isang hari,
at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay.”

Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Hesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Hesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya’y pinapaging-ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Hesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan.
Si Hesus ang nagpapabanal sa kanila, at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging-banal. Kaya’t hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid.

Ganito ang kanyang sinabi:
“Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan,
At aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan.”
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9
Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21b-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa lungsod ng Capernaum sa Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.
Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Natunghayan natin ang awtoridad ni Jesus sa kanyang pagtuturo at ang kapangyarihan N iya laban sa mga masasamang espiritu. Naniniwala ba tayong napapasaatin din ang kapangyarihan na ito? Oo, bilang bahagi ng katawan ni Cristo na Kanyang Simbahan ay may kapangyarihan tayong manalo laban sa masasamang espiritu, sa mga tukso at kasalanan sa Ngalan ni Jesus. Huwag nating kakalimutan o mamaliitin ang pribilehiyong bigay na ito ng Diyos sa pamamagitan ng ating binyag. Dahil dito, tayo ay naging totoong mga anak ng Diyos. Hindi tayo nilikha sa takot kung hindi sa pag-ibig. Ang mga demonyo ay dati lang na mga anghel na likha ng Diyos ngunit pinilit sumuway at magrebelde sa Kanya. Hindi sila makapangyarihan kung alam natin paano sila labanan.

Nagkakaroon lamang sila ng puwang kung hindi natin gagawin ang mga bagay na sumusunod. Una, ang pagdarasal. Kailangan nating magdasal upang matalo ang kalaban. Araw-araw ang pagdarasal at sa lahat ng oras dahil ito ang koneksyon natin sa Diyos. Kung wala ito, ay hindi natin kaya. Ito ang pundasyon ng ating ugnayan sa Panginoon. Ikalawa, ang manampalataya hindi sa sarili kung hindi sa Panginoon. Maniwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at pagkatiwalaan Siya nang buo.

Huwag na tayong umasa sa mga swerte, horoscope, feng shui, at iba pang pamahiin at diyus-diyosan. Lahat ito ay daan upang guluhin tayo ng kalaban at hatiin hanggang sa tuluyang sirain ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Ikatlo, magdebosyon tayo kay Maria. Humingi ng proteksyon at gabay upang magawa natin ang tama at makasunod sa kalooban ng Diyos. Siya ang unang disipulo ni Jesus higit pa sa mga labindalawang apostoles at sa lahat ng mga anghel at mga banal. Takot ang diablo na matalo ni Maria sapagkat hindi siya Diyos kung hindi tao lamang. Kaya ang demonyo ay mas mapapahiya. Nawa, alalahanin natin ang mga ito upang tayo rin ay matalo ang masasama, ang kasalanan at manaig sa atin ang gawaing mabuti at pagsunod sa Diyos. Lahat ay sa Ngalan ng ating Panginoong Jesu Cristo. Amen. +

Pagnilayan po natin ito. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.