Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Gawain”

 

 

 

Enero 19, 2021. Martes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Hebreo 6, 10-20
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayo’y ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo’y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya’t huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayo’y tumangap ng mga ipinangako niya.

Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya’y nanumpa sa kanyang sariling pangalan yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, “Ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain, at pararamihin ko ang iyong lipi.” Matiyagang naghintay si Abraham, at kanya ngang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila, at sa pamamagitan ng panunumpang ito’y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa, upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito–ang kanyang pangako at sumpa. Kaya’t tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito’y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit, sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Hesus na nangunguna sa atin. Doon, siya’y isang dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 1-2. 4-5. 9 at 10k
Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

MABUTING BALITA
Marcos 2, 23-28
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Isang Araw ng Pamamahinga, naparaan si Hesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daa’y nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya’t sinabi ng mga Pariseo kay Hesus, “Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung Araw ng Pamamahinga!” Sinagot sila ni Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at kanyang mga kasama’y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos. Ayon sa Kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain iyon ni David, at binigyan pa ang kanyang mga kasama.” Sinabi pa ni Hesus, “Itinakda ang Araw ng Pamamahinga para sa kabutihan ng tao; hindi nilikha ang tao para sa Araw ng Pamamahinga. Kaya’t maging ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:

Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang tao ay hindi nilikha para sa batas ngunit ang batas ay nilikha para sa tao. Kung nakakalimutan na natin ito, ito ay nakakasama na. Gaya ng pananaw ng mga Pariseo. Simpleng pagpitas lamang ng bunga ng halaman ay hindi pwedeng gawin sa kanila sapagkat “araw ng pahinga”. Ngunit ang isa pang katotohanan ay naghahanap lamang sila ng maipipintas kay Jesus. Ito ay mula sa kanilang pagkainggit at kagustuhang maging tanyag.

Ang araw ng pahinga ay nilikha upang magkaroon tayo ng oras para sambahin, papurihan at pasalamatan ang Diyos. Kapag ito ay nawala at nakalimutan para sa ibang bagay, doon na magiging masama. Kapag ipinagpapalit na natin ang ibang bagay na hindi naman mahalaga kaysa magpunta sa Simbahan at sambahin ang Panginoon bilang ating obligasyon, ito na ang nagiging kasalanan. Subalit kung simpleng gawain lamang na para naman sa ikabubuti ng tao gaya ng pagpitas ng magiging pagkain, pagluluto o pagtulong sa iba, ito ay hindi dapat iwasan.

Tayo rin ba ay mabilis manghusga ng kapwa? Gayong hindi rin naman natin agad-agad nalalaman o nauunawaan ang lahat ng bagay? Nawa ay matuto tayo mula sa labis na panghuhusga ng mga Pariseo. Sapagkat kung ganito ay mahirap nang makita ang mali ng sarili kung tayo ay palagi nang nakaturo sa iba. Amen. +

Pagnilayan natin po natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.