Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Landas”

Oktubre 17, 2020. Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir. Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Efeso 1, 15-23
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin, at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa kanya. Nawa’y liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin.

Ito’y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang, at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya’t nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng Simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspuspos sa lahat-lahat.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7
Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.
Ikaw, O Poon, Panginoon namin,
laganap sa lupa ang iyong luningning,
at hanggang sa langit laging pupurihin.
Aawitang lagi niyong mga bata,
na wala pang malay at sariling diwa.
Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.
Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan,
pati mga tala, bituin at buwan;
anonga ang tao upang ‘yong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?
Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.
Nilikha mo siya, na halos kapantay
Ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.
Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a
Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral na Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 8-12
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos.
“Ang sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapatatawad; ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad.
“Kapag kayo’y dinala nila sa sinagoga, o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga maykapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin.”
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Hindi madaling maging isang Katoliko at Kristiyano. Mahirap sumunod kay Cristo sapagkat taliwas ang Kanyang Espiritu sa espiritu ng mundo kung saan pera ang nagpapatakbo. Sa Kaharian ng Diyos, pag-ibig kahit sa kabila ng kasalanan ang namamayani. Sa mundo ay pagkasakim, ganid at pangungutya sa mga mahihina at makasalanan. Bilang mga taga-sunod ni Jesus, pinili tayo upang sumunod sa Kanya sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Nang ang Kanyang pag-ibig at pagbibigay sa mga nangangailangan sa pamamagitan natin ang mamayani. Kung tayo nawa ay susunod sa Kanyang yapak at pipiliing magbigay sa iba.

Kung maawain Siya sa lahat, tayo rin dapat. Kung tinatanggap Niya lalo ang mga dukha at kinakalinga, tayo rin dapat. Kung ano ang ginagawa ni Jesus na pagsisilbi sa atin, ganoon din ang tawag sa atin na gawin. Ito ang tunay na pagiging Kristiyano. Ang tanong ay nagagawa ba natin ito? O masyado na tayong abala sa ating mga sarili? Kailangan din ng tapagtanggol ng Simbahan. Kabi’t kabila na ang bumabatikos, ano ang ating ginagawa? Nawa ay maipanalangin natin ang mga umuusig sa atin, hindi ang tumakbo o hayaan na lang na ganunin nila ang ating pananampalataya at Simbahan na itinatag ni Jesus. Nawa ay bigyan tayo ng lakas ng Panginoon at karunungan upang maipagtanggol ang ating pananampalataya. Huwag tayong matakot na ipahayag si Jesus na ating pinaniniwalaan sa salita man o sa mabubuting gawa.

Mahirap at daan man ng Krus ang ating tahakin, ang dulo nito ay langit. Kailangan natin itong pagtrabahuhan para marating – ang walang hanggang ligaya at gantimpalang naghihintay sa atin sa kabilang buhay, kung tayo ay magsisikap maging matapat sa Panginoon. Amen. +

Pagnilayan natin ito. Amen. +
Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless! 

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.