Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tamang Paglaban sa Panahon Ngayon”

 

 

 

 

Hulyo 28, 2020. Martes ng Ika-17 Linggo ng Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
Jeremias 14, 17-22
Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

“Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan;
sabihin mo, ‘Araw-gabi’y hindi na ako titigil ng pag-iyak;
sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila’y malubhang nasaktan.
Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan;
pag ako’y pumunta sa mga bayan,
naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom.

Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote,
subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa.’”
Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda?
Napoot ka ba sa mga taga-Sion?
Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin
anupat wala na kaming pag-asang gumaling?
Ang hanap nami’y kapayapaan ngunit nabigo kami;
inasam naming gumaling ngunit katatakutan ang dumating.

Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan,
at ang pagtataksil ng aming mga magulang;
kaming lahat ay nagkasala sa iyo.
Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan;
huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem,
ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan.
Alalahanin mo ang iyong tipan; huwag mo sana itong sirain.
Hindi makagagawa ng ulan ang diyus-diyusan ng alinmang bansa;
hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila.
Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13
Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 36-43
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, “Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid.” Ito ang tugon ni Hesus, “Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyaari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Doo’y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ng mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon

Pagninilay:
Isang mapagpalang Martes po sa ating lahat! Ang mga masasama ay may hangganan. Hindi sila nagtatagumpay kahit gaano pa sila makapangyarihan ngayon. Kaya nga sa mga drama at sa mga pelikula, hindi kailanman nanaig ang masasama. Ang Ebanghelyo natin ngayon ay pinapaalala sa atin ito na may hangganan ang lahat. Ang mga masama na patuloy na naging masama hanggang huli ay may sariling kalalagyan. Ang mga mabubuti naman ay may kanyang gantimpalang hindi mapapantayan ng anupaman mula sa Diyos.

Ngunit ang paghuhusga na ito ay hindi mangyayari agad-agad. May kamatayan at may wakas ng panahon. Sa dalawang pangyayaring ito ay huhusgahan tayo. Samakatwid, ang panahon na mayroon tayo ngayon ay panahon dapat ng paniniwala sa Ebanghelyo at pagtalikod sa masama o kasalanan. Ito dapat ngayon ang ating panahon upang magbalik-loob sa Diyos at magsilbi sa Kanya sa abot ng ating makakaya. Hindi kalahati o minsan, kung hindi buo at araw-araw. Lahat tayo ay binibigyan ng pagkakataon kahit ang pinakamasamang taong iyong naiisip. Hanggang sa bingit ng kamatayan ng tao ay hindi tumitigil ang Diyos sa panunuyo upang bumalik Siya sa Kanya at gawin kung ano ang tama. Gaya ng magnanakaw sa tabi ni Jesus sa Krus. Nagsisi siya sa huli at pinatawad ni Jesus.

Tayong mga nakaririnig ay huwag na sanang hintayin pa ang dulo ng ating buhay. Mamuhay tayo ng tama ayon sa Diyos ngayon. Para naman sa kapwa, kaawaan din natin sila gaya ng awa ng Diyos sa kanila at huwag hatulan ng masama. Malalaman nating naghahatol na tayo kung masama ang tingin natin sa kapwa at nagsara na ang puso at isip natin sa kanila. Walang pagmamahal kung hindi poot at suklam ang mayroon sa ating puso sa pagtingin sa kanila. Dito na ito nagiging masama. Tayo rin ang magkakasala. Maari nating makita at punahin ang mali ng iba nang walang paghahatol na hahantong sa pagkakasala.

Sapagkat inihabilin ni Jesus na ipagdasal natin ang mga kaaway at umuusig sa atin nang maluwag sa dibdib. Gawin nawa natin ito nang may pagmamahal at pag-asang sila ay magbabalik-loob sa Diyos at sa plano ng Diyos para sa kanila. Sa panahon ngayon ang panalangin, lalo ang Banal na Misa, pagninilay sa Salita ng Diyos at ang pagdarasal ng santo rosaryo, ang ating mga sandata. Gamitin natin ang mga ito upang makasulong tayo tungo sa kaligtasan na iniaalay para sa atin ng Diyos at para sa kapwa. Kailangan natin itong gustuhin at kunin ayon sa paraan na gusto ng Panginoon para sa atin. Amen. +

Pagnilayan natin ito at pakatandaan. Amen.

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. +

Reflections By: Frances Mary Margaret DJ

Readings Source: Tagalog Mass Readings © Awit at Papuri Communications www.awitatpapuri.com

Tulungan ninyo po kaming ipahayag ang Salita ng Diyos! Salamat po and God bless!

—————

Gusto mo bang tumulong?

Mag-donate na sa Caritas Manila!
Pumunta sa https://caritasmanila.org.ph/ at alamin kung paano.

Walang maliit na tulong sa paningin ng Panginoon kung ibinibigay ito ng may pagmamahal.
Kung ano man ang ibinigay mong tulong, ibalik nawa sa’yo ng Panginoon makailang ulit at biyayaan ka pa nawa ng Diyos! Amen. +

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.