Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tawag ng Diyos”

Nobyembre 30, 2019. Kapistahan ni Apostol San Andres.

UNANG PAGBASA
Roma 10, 9-18
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi sa Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.” Walang pagkakaiba ang e ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”

Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, “O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng Mabuting Balita!” Ngunit hindi lahat ay naniwala sa Mabuting Balita. Ganito ang sabi ni Isaias, “Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin?” Kaya’t ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig; at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo.

Ngunit ang tanong ko’y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila. Sapagkat,
“Anot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila’y laganap sa sanlibutan.”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5
Tugon: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

MABUTING BALITA
Mateo 4, 18-22
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus.

Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa bangka, kasama ang kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Hesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Sabado po sa ating lahat! Maligayang Kapistahan po ni San Andres!

Siya ay isa sa labindalawang apostoles at kapatid ng prinsipe ng mga apostoles na si San Pedro. Napakaganda ng mga tagpo sa ating Ebanghelyo ngayon kung saan natagpuan ni Jesus ang dalawang magkapatid na ito at inimbitahan silang maging alagad. Tayo ay magnilay at magsuri ng sarili, “Natagpuan ko na ba si Jesus? Saan ko siya nakita at naramdaman?” Kung nakita ninyo na siya, ano ang paanyaya niya sa iyo? Kung sa tingin mo ay hindi pa, ano ang dapat mong gawin upang matagpuan din si Jesus sa iyong buhay?

Mga kapatid, natunghayan natin na si Jesus ang nakahanap sa dalawang alagad sa tagpo na ito. Sa gayong paraan din ay ang Diyos ang masugid na humahanap at nanunuyo sa atin. Iyon nga lamang, sa kaingayan ng ating buhay, minsan mahirap marinig ang tinig ng Diyos kung okupado na tayo sa ating buhay at tila wala nang puwang si Jesus. Paano siya magkakaroon ng espasyo? Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng oras para sa Panginoon sa buong araw sa gitna ng ating pagiging abala. Maaring sa umaga at sa gabi paggising. Hindi naman kailangang sobrang haba ngunit ang mahalaga ay malaman. “Quality time” kasama ng Panginoon. Bukod pa dito, sa buong araw ay may pasimple-simpleng mensahe tayo sa kanya sa gitna ng mga ginagawa natin.

Ang totoo ay hindi naman ito mahirap. Madali lamang ito sa pusong nagmamahal. Hindi ba tayo nga ay nakakatawag o text pa sa mga mahal sa buhay sa gitna ng maghapon? Kailangan pa noon ng wifi, data, signal o load. Ngunit sa pakikipag-usap sa Diyos, saglit na katahimikan lang at pag-aalaala ng Kanyang presensiya sa puso natin, makakaabot na sa kanya ang ating mensahe at ang kanyang tawag at mensahe din sa atin. Hindi naman ito ganoon kahirap kung gugustuhin natin. Ang ating mahal na patron na nagdiriwang ngayon ay agad-agad na iniwan ang kanyang kabuhayan para sa Panginoon. Upang sumunod sa kanya hanggang kamatayan pa. Tayo, hindi naman lahat kailangang iwanan pa ang ganito o magbuwis ng buhay. Subalit para makapiling ang Diyos sa araw-araw at para lumago sa relasyon natin sa Kanya, kailangang bitiwan natin ang mga “sobra” o mga “attachments” sa ating buhay. Sobrang “shopping”, sobrang paglalabas kasama ng kaibigan, sobrang trabaho at iba pa na nakakapalit na sa oras na dapat sa Panginoon lalo kung linggo.

Ang mga maliliit na bagay na ito ang mahalaga. Balewala ang lahat ng sakripisyo na ito sa taong tunay na nagmamahal. Ang gantimpala natin ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kabilang buhay. Dito naman ay kapayapaan na hindi natitinag ng anumang unos at sakuna ng buhay. Pagsikapan nawa nating tularan ang mga apostoles na minahal ang Diyos sa abot ng kanilang makakaya at higit pa, sa tulong din ng Panginoon. Amen.

San Andres, ipanalangin mo po kami.

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.