Bible Catholic Church Catholic Faith Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tawag ng Panginoon”

 

 

Nobyembre 21, 2019. Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo. Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 2, 15-29
Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyus-diyusan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga tagaroon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipun-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, “Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya nang ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob.”

Ngunit malakas na sumagot si Matatias, “Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari at dahil dito’y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman!”

Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias nang isang kapwa Judio ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog, bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa poot; nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa Kautusan, gaya ng ginawa ni Finees nang patayin nito si Zimri na anak ng Salu.

Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, “Sinumang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin!” Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod.

Ang marami, na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon, ay lumabas din at sa ilang na nanirahan.

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15
Tugon: Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

MABUTING BALITA
Lucas 19, 41-44
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Papuri sa iyo Panginoon.

Noong panahong iyon, nang malapit na si Hesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito’y kanyang tinangisan. Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan! Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato’y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Huwebes po sa ating lahat!

Ngayon ay tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Mangilan-ngilan lamang ang tagpo noong umiyak si Jesus sa ating Ebanghelyo. Isa nga rito ay nang makita Niya ang Jerusalem dahil sa kawalan ng pananampalataya nito.

Tayo rin ay maihahalintulad sa Jerusalem. Nawawalan na ba tayo ng pananalig sa Diyos? Sa gitna ng kaguluhan sa ating bayan at paligid, nanghihina ba ang ating pananampalataya sa Kanya?

Masdan ang napakaraming biyaya na iginagawad ng Panginoon sa atin. Mula sa hangin na nalalanghap pagkagising, sa ating buhay, sa bawat pagkaing kinakain at sa malinis na tubig na iniinom. Lahat ito ay biyaya ng Panginoon. Paano pa kaya ang mas malalaki? Ang trabaho, negosyo, edukasyon, mga ari-arian. Lahat ng iyan ay galing sa Diyos sapagkat galing sa Kanya ang lahat ng tayo at lahat ng sa atin. Hindi lang iyan, mayroon pang espiritwal. Araw-araw ay bumababa si Jesus mula sa langit sa altar ng Simbahan para sa atin. Para Siya ay ating kanin at magkaroon tayo ng buhay. Hinihintay Niya tayo doon araw-araw. Pati sa kumpisalan araw-araw. Bukas na bukas ang simbahan para sa ating lahat lalo sa mga pinakamakasalanan. Kung hindi naman araw-araw isang beses man lamang sa isang linggo. Pinagpapahalagahan ba natin ito?

Sana ay pagpahalagahan natin. Hindi natin sayangin para hindi tayo tangisan ng Panginoon. Sapagkat bandang huli sa paghuhusga sa ating buhay – sa una man at sa ikalawa sa wakas ng panahon, tayo ang tatangis kung hindi natin minahal ang Panginoon sa abot ng ating makakaya. Lalo na kung hindi natin tinanggap ang kanyang paanyaya at tawag na mas mapalapit sa Kanya. Naririnig mo ba ang tawag ng Panginoon sa iyo? Ano ang kanyang paanyaya sa iyo?

Pagnilayan natin ito at hingin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca A. Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.