Bible Catholic Church Catholic Faith Christian Daily Gospel on DCF

ANG MABUTING BALITA ARAW-ARAW: “Tawag ni Jesus”

Enero 13, 2020. Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon.

UNANG PAGBASA
1 Samuel 1, 1-8
Ang simula ng unang aklat ni Samuel

Sa Ramataim-zofim, isang maburol na lugar sa Efraim ay may nakatirang lalaki na Elcana ang pangalan. Siya’y anak ni Jeroham at apo ni Eliu na anak ni Tohu at apo Zuf na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elcana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina ngunit si Ana ay wala. Taun-taon, pumupunta si Elcana sa Silo upang sumamba sa Panginoon, sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli na sina Ofni at Finees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elcana, binibigyan niya ng tig-iisan bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handogang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito’y ginagawa ni Penina taun-taon, tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana anupat naiiyak siya at hindi makakain. Kaya’t nilalapitan siya ni Elcana at tinatanong, “Ana, bakit umiiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang sampung anak kaysa akin?”

Ang Salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19
Tugon: Maghahandog ako sa D’yos ng pagpupuring malugod.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 14-20
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
Papuri sa iyo Panginoon.

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito.”

Samantalang naglalakad si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat, “Sumama kayo sa akin at kayo’y gagawin kong mamamalakaya ng tao.” Pagdaka’y iniwan nila ang kanilang lambat, at sumunod sa kanya.

Nagpatuloy siya ng paglakad, at sa ‘di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid sa Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. SIla’y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Hesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin Panginoong Jesu Cristo.

Pagninilay:

Isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat! Unang araw po ng karaniwang panahon ngayon at tapos na ang panahon ng kapaskuhan at pagdiriwang. Ngunit hindi ibig sabihin ay karaniwan ang ginagawa ni Cristo. Matutunghayan natin muli ang kanyang mga himala at pagpapagaling na gagawin sa mga tao. Ngunit sa simula ng kanyang pagmiministro, tumawag muna siya ng mga alagad. Sa Ebanghelyo natin ngayon ay natunghayan natin ang tawag Niya sa mga alagad na magkakapatid: sina Simon at Andres at Juan at Santiago. At hindi ito natatapos dito. Tayo na mga Kristiyano ay alagad din ni Jesus na magpapatuloy sa pagpapalaganap ng Kanyang Mabuting Balita. Tayo na tumatanggap at nakikinig ng Salita ng Diyos ay tatawagin ni Jesus upang tayo rin ay mag-akay ng ibang tao patungo sa Kanya.

Ano ang tawag ng Diyos sa iyo? Alam nating hindi ito laging madali. Marami tayong mga ginagampanang papel sa buhay. Ang pagiging isang mabuting ina o ama ay isang misyon. Ang paggawa ng tungkulin nang marangal at matapat ay isang misyon. Ang pagtulong sa kapwa sa iba’t ibang paraan lalo ang mga hindi natin kilala ay isang misyon. Minsan sabay sabay pa ito nangyayari at agaran. Ngunit kung tayo ay tunay nang nakilala si Cristo at narinig ang Kanyang tinig nang may pagmamahal, makakayanan ba natin na tumugon din sa Kanyang tawag?

Magtiwala nawa tayo sa Panginoon na Siya ang bahala sa atin kung susundin natin Siya. Siya ang magpupuno ng ating pangangailangan. Siya ang bahala sa mga mahal natin sa buhay. Siya ang magdudulot kung ano ang ating kakainin at kung saan tayo pupunta. May kapayapaan tayo dito hanggang sa kabila at korona ng kanyang kaluwalhatian kung titiisin din natin lahat ng sakripisyong kaakibat sa ating bokasyon at misyon sa buhay. May paghihirap ka bang nararanasan ukol sa iyong tawag? Sabihin mo ito lahat kay Jesus at magtiwala sa Kanya.

Pagnilayan natin ito at hingiin ang tulong ni Maria, ng mga anghel at mga banal. Amen. +

Pagpalain po kayo ng Mapagmahal at Makapangyarihang Diyos ngayon at mapagkailanman. Amen. +

🌾Gospel Reflections : Francesca Ana Maria Margarita D.J.

🌾Gospel Text 📒: Awit at Papuri Communications

Defend The Catholic Faith
Safeguards have been created to ensure the orthodoxy of the contents of our website. If, despite strictly adhering to the dogmas and magisterial authority of the Church, errors have been pointed out and proven, I will humbly submit to the authority of the Church.